• Rejony obsługi
  • Kontakt
  • Zamówienia publiczne
  • Wynajem nieruchomości
  • Zasady segregacji i odbioru odpadów
  • Ogloszenia/Sprzedaż
Likwidacja dzikich wysypisk

Selektywna zbiórka odpadów


Zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r., MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA w m. st. Warszawie Sp. z o.o. świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych zarówno od klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Zasadniczym celem selektywnej zbiórki odpadów jest odzysk surowców wtórnych, zmniejszenie ilości odpadów trafiających do składowania oraz poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego.


Selektywnej zbiórce odpadów podlegają:

1) odpady surowcowe

    a) odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
    b) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
    c) odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
    d) odpady opakowaniowe z metali,
    e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
    f) nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury.

2) Odpady roślinne,
3) Odpady z remontów,
4) Odpady wielkogabarytowe,
5) Odpady niebezpieczne,
6) Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odbiór odpadów realizowany jest zgodnie z ustalonymi harmonogramami.