• Rejony obsługi
  • Kontakt
  • Zamówienia publiczne
  • Wynajem nieruchomości
  • Zamów usługę
  • Zasady segregacji i odbioru odpadów
  • Ogloszenia/Sprzedaż
Nazwa Numer Więcej
Zakup i dostawa mineralnej lub źródlanej wody gazowanej i niegazowanej ZDZ-ZZP-390-02/15
Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZDZ-ZZP-390-1/15
Zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów metalowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych ZDZ-ZZP-390-53/14
Sprzedaż sprężonego gazu ziemnego CNG (paliwo CNG) do samochodów służbowych Zamawiającego ZDZ-ZZP-390-54/14
Dostawa talonów na posiłki profilaktyczne ZDZ-ZZP-390-51/14
Odbiór i przetwarzanie (z wyjątkiem składowania) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 ZDZ-ZZP-390-52/14
Zakup i dostawa nowych opon, dętek i ochraniaczy, opon bieżnikowanych oraz opon bieżnikowanych przemysłowych ZDZ-390-48/14
Zorganizowanie i prowadzenie serwisu przemysłowego ZBZ-ZZP-390-42/14
Dystrybucja zakupionej energii elektrycznej do wyszczególnionych obiektów będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o ZBZ-ZZP-390-32/14
Dystrybucja zakupionej energii elektrycznej do wyszczególnionych obiektów będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. ZBZ-ZZP-390-31/14