• Rejony obsługi
  • Kontakt
  • Zamówienia publiczne
  • Wynajem nieruchomości
  • Zamów usługę
  • Zasady segregacji i odbioru odpadów
  • Ogloszenia/Sprzedaż
Nazwa Numer Więcej
Odbiór, transport i zagospodarowanie w instalacjach RIPOK odpadów o kodzie 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ZDZ-ZZP-390-3/15
Dostawa preparatu OWS (ORGANIC WASTE STABILIZER) do przyspieszenia procesu stabilizacji odpadów oraz eliminacji uciążliwych zapachów powstających podczas przetwarzania odpadów ZDZ-ZZP-390-6/15
Świadczenie Pomocy Technicznej przy realizacji Przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy" ZDZ-ZZP-390-8/15
Świadczenie usługi związanej z ręcznym sortowaniem odpadów surowcowych ZDZ-ZZP-390-4/15
Zakup i dostawa mineralnej lub źródlanej wody gazowanej i niegazowanej ZDZ-ZZP-390-02/15
Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZDZ-ZZP-390-1/15
Zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów metalowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych ZDZ-ZZP-390-53/14
Dostawa talonów na posiłki profilaktyczne ZDZ-ZZP-390-51/14
Odbiór i przetwarzanie (z wyjątkiem składowania) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 ZDZ-ZZP-390-52/14
Zorganizowanie i prowadzenie serwisu przemysłowego ZBZ-ZZP-390-42/14
Dystrybucja zakupionej energii elektrycznej do wyszczególnionych obiektów będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o ZBZ-ZZP-390-32/14
Dystrybucja zakupionej energii elektrycznej do wyszczególnionych obiektów będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. ZBZ-ZZP-390-31/14