• Rejony obsługi
  • Kontakt
  • Zamówienia publiczne
  • Wynajem nieruchomości
  • Zamów usługę
  • Zasady segregacji i odbioru odpadów
  • Ogloszenia/Sprzedaż
Nazwa Numer Więcej
Dostawa talonów na posiłki profilaktyczne ZDZ-ZZP-390-51/14
Przyjęcie i zagospodarowania odcieków z zamkniętego składowiska odpadów komunalnych Łubna ZDZ-390-50/14
Odbiór i przetwarzanie (z wyjątkiem składowania) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 ZDZ-ZZP-390-52/14
Sprzątanie obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp.z.o.o. ZDZ-390-49/14
Zakup i dostawa nowych opon, dętek i ochraniaczy, opon bieżnikowanych oraz opon bieżnikowanych przemysłowych ZDZ-390-48/14
Zakup i dostawa wapna hydratyzowanego luzem ZBZ-ZZP-390-47/14
Zakup, dostawa oraz serwis fabrycznie nowej koparki obrotowej wraz z finansowaniem ZBZ-ZZP-390-46/14
Zorganizowanie i prowadzenie serwisu przemysłowego ZBZ-ZZP-390-42/14
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 01 07 i 19 01 13 ZBZ-ZZP-390-45/14
Zakup, dostawa i nasadzenie 1.350 drzew na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. w gminie Zielonka k. Warszawy ZBZ-ZZP-390-44/14
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne) ZBZ-ZZP-390-35/14
Świadczenie usługi transmisji danych oraz usługi dostępu do sieci Internet ZBZ-ZZP-390-36/14
Dystrybucja zakupionej energii elektrycznej do wyszczególnionych obiektów będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o ZBZ-ZZP-390-32/14
Dystrybucja zakupionej energii elektrycznej do wyszczególnionych obiektów będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. ZBZ-ZZP-390-31/14
Dostawa materiałów do rozbudowy systemu tlenowej stabilizacji w bioreaktorach pryzmowych frakcji ulegającej biodegradacji wysortowanej ze zmieszanych odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska" (OUZ 1) przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie ZBZ-ZZP-390-38/14