Punkt mobilny dla ZUSOK u

Specjalne punkty informacyjne zorganizowane w dniach od 16 do 21 maja były okazją do uzyskania przez mieszkańców informacji na temat rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych.

Po otwartych spotkaniach z mieszkańcami i posiedzeniach Rady Społecznej, mobilne punkty informacyjne stanowiły kolejną formułę bezpośredniego kontaktu inwestora z mieszkańcami trzech warszawskich dzielnic sąsiadujących z inwestycją. Eksperci oraz pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców Targówka, Rembertowa i Pragi –Południe. Walor informacyjny wzbogaciły dostępne na stoisku materiały multimedialne i poligraficzne.

Stały punkt informacyjny dla mieszkańców będzie obecny na terenie budowy ZUSOK przy ul. Zabranieckiej 2 w okresie realizowania prac inwestycyjnych.

W dniach 28 marca – 6 kwietnia 2018 r. firma Kantar Public (wcześniej TNS Polska SA) metodą wywiadów telefonicznych wspieranych komputerowo (CATI) po raz drugi przeprowadziła badanie poziomu satysfakcji mieszkańców Warszawy z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania na reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców 10 dzielnic Warszawy obsługiwanych przez MPO (około 1 mln osób). Poprzednie badanie zrealizowane zostało w dniach 7-12 marca 2017 roku.

 K9A0406 male

Wyniki badania oraz wnioski:

 • Działalność MPO jest bardzo dobrze oceniana przez zdecydowaną większość badanych. 85% ocenia MPO na 4 (raczej dobrze) lub 5 (zdecydowanie dobrze). W przypadku zabudowy jednorodzinnej pozytywne oceny MPO wynoszą aż 89%.
 • Zaledwie 5% mieszkańców Warszawy negatywnie ocenia usługi wykonywane przez MPO, w tym tylko 1% ankietowanych wskazał notę 1 (zdecydowanie źle).
  81% respondentów raczej dobrze lub zdecydowanie dobrze ocenia terminowość odbioru odpadów (w tym aż 87% mieszkańców domów jednorodzinnych). Na nieterminowość odbioru wskazuje tylko 2% mieszkańców.
 • 57% dobrze lub bardzo dobrze ocenia uprzejmość pracowników MPO.
 • Aż 42% mieszkańców wskazywało ocenę neutralną, co najprawdopodobniej jest spowodowane brakiem bezpośredniego kontaktu z pracownikami MPO. Tylko co 50 (mniej niż 2%) respondent źle ocenia uprzejmość pracowników Spółki. W przypadku mieszkańców zabudowy jednorodzinnej pozytywne oceny kultury pracowników MPO deklaruje 74%. Ci mieszkańcy częściej mają bezpośredni kontakt z pracownikami odbierającymi odpady i mogą wskazać ocenę inną niż neutralna.
 • 4 na 5 (81%) respondentów pozytywnie ocenia estetykę pracy MPO, czyli np. zachowanie czystości przy wywozie odpadów. Niezadowolonych z utrzymania czystości po odbiorze odpadów było 3 na 100 badanych.
 • 37% mieszkańców dobrze ocenia łatwość kontaktu z MPO. Również tutaj zdecydowaną większość odpowiedzi stanowią oceny neutralne (59%) wynikające z braku potrzeby kontaktu z MPO, a zatem niemożliwością wyrażenia opinii negatywnej bądź pozytywnej. Tylko 3% respondentów wskazało, że trudno skontaktować się z infolinią Spółki (spadek o 1 pp. w stosunku do badania z 2017 r.).

Nr5ver ogolna big

WizZUSOK1

3 oferty wpłynęły w przetargu na rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK). Instalacja będzie zrealizowana w oparciu
o najnowocześniejsze dostępne na świecie technologie, przekształcając odpady w energię elektryczną i cieplną dla mieszkańców stolicy.

W postepowaniu przetargowym oferty złożyły następujące podmioty:

 • Konsorcjum firm: Astaldi S.p.A.; TM.E. S.p.A. Termomeccanica; Atzwanger S.p.A. – 2 145 120 000,00 zł brutto;
 • Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd. – 1 038 120 000,00 zł brutto;
 • Konsorcjum firm: Constructions Industrielles de la Mediterranee – CNIM S.A.; CNIM Poznań sp. z o.o.; PORR S.A. – 1 728 028 230,00 zł brutto.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 999 559 430,60 zł brutto. W rozpoczynającej się procedurze oceny ofert pod uwagę będzie brany również okres gwarancji na urządzenia i montaż technologiczny, moc elektryczną oraz dyspozycyjność roczną instalacji. Instalacja ma powstać w oparciu o tzw. standard BAT (Best Available Technology) z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii. Tym samym każda z ofert musi spełnić m.in. wymóg rygorystycznych parametrów emisji, niższych od wymaganych prawem norm.

Rozbudowany i zmodernizowany Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ma rozpocząć funkcjonowanie w terminie 36 miesięcy od wejścia na plac budowy. Rocznie obiekt będzie mógł przekształcać w prąd i ciepło ponad 305 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych i wytwarzać energię odpowiadającą zapotrzebowaniu kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych.

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów będzie dopełnieniem miejskiego systemu zagospodarowania odpadów opartego na segregacji u źródła. Inwestycja zaprojektowana została przede wszystkim w odpowiedzi na konieczność zagospodarowania odpadów zmieszanych, mających znikomy walor z punktu widzenia odzysku surowcowego.

Odpady dostarczane do instalacji będą wyładowywane do szczelnego bunkra w hali rozładunku. Panujące tam podciśnienie uniemożliwi wydostawanie się zapachów na zewnątrz obiektu, a najnowsze technologie wykorzystane w procesie oczyszczania spalin pozwolą na uzyskanie znacznie lepszych parametrów od obecnie wymaganych prawem, rygorystycznych norm.

ZUSOK będzie posiadał m.in. zielone dachy, wspomagające retencję wód opadowych i korzystnie wpływające na otoczenie inwestycji oraz transparentne elementy elewacji, które poprawią energooszczędność budynków i uatrakcyjnią wygląd obiektu, a po zmroku dadzą efekt iluminacji. Zaprojektowana w ramach inwestycji ścieżka edukacyjna przebiegać będzie przez cały zakład, w tym przez zielone dachy, umożliwiając zapoznanie się z prowadzonymi procesami technologicznymi, a zakończona będzie w punkcie widokowym znajdującym się ponad 70 metrów nad ziemią.

Zachęcamy do obejrzenia animacji przedstawiającej funkcjonowanie instalacji po rozbudowie: https://www.youtube.com/watch?v=wGqvmKYUovY.

Na antenie Radia Warszawa odbyła się dyskusja związana z rozbudową Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. W programie wziął udział m.in. Piotr Karczewski, dyrektor Jednostki Realizującej Projekt z MPO.

Kliknij, aby posłuchać dyskusji

W ostatnim czasie zrealizowane zostały 2 materiały na temat pracy załóg MPO, które codziennie odbierają odpady z 10 dzielnic Warszawy, dbając o czystość i porządek w mieście.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. działa na warszawskim rynku już 90 lat i obsługuje ponad milion Warszawiaków. MPO odbiera średnio 1400 ton odpadów komunalnych dziennie z 46 000 punktów odbioru. Firma eksploatuje blisko 100 nowoczesnych bezpylnych pojazdów - w tym 33 napędzane sprężonym gazem ziemnym CNG, które spełniają najwyższe standardy emisji. Przy odbiorze odpadów zatrudnionych jest ponad 600 doświadczonych pracowników.   

Zapraszamy do obejrzenia materiałów:
Wirtualna Polska:
https://wiadomosci.wp.pl/jestesmy-wyzywani-przez-ludzi-codziennosc-smieciarzy-nie-jest-latwa-6172789422499969a

To Teraz:
https://toteraz.pl/jeden-dzien-w-smieciarce,1672264.html

 K9A0406 male

25 paździrnika o godzinie 17:00 w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych odbędzie się VIII posiedzenie Rady Społecznej ds. modernizacji i rozbudowy ZUSOK.

Tematem spotkania będzie m.in. postęp w realizacji projektu.