Klauzula informacyjna dotycząca podmiotów, z którymi Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

zamierza zawrzeć umowy lub zawarło umowy, będące wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43;
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a cel przetwarzania jest związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017, 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
• prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO;
• prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 na podstawie art. 16 RODO;
• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
9. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.: iodo@mpo.com.pl


 1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Platforma e-Zamawiający

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która od 18 października 2018 będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert w postaci elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Rejestracja na platformie (w strefie Wykonawcy) zajmie Państwu tylko 2 min, a uzyskacie Państwo bezpłatny dostęp do konta Basic na Marketplanet OnePlace.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Zespołu Wsparcia Technicznego Marketplanet OnePlace, który udziela wszelkich informacji związanych z zakładaniem konta (rejestracją), procesem składania ofert, czy innych aspektów technicznych dotyczących korzystania z platformy. Zespół Wsparcia Technicznego Marketplanet OnePlace, który oferuje Państwu pełne i profesjonalne wsparcie dostępny jest dla Państwa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace.admin@marketplanet.pl.

Wejście na platformę poprzez link: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

 

Postępowania prowadzone poza Platformą

Udzielenie limitu leasingowego o łącznej wartości 32.000.000,00 zł netto (DZA.ZOZ.27.42.2018.JĆ)

Utworzono: 2018-09-28
Nazwa Data zamieszczenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_opublikowane_02.04.2019 2019-04-02
pismo nr DZA.ZOZ.27.42.2018.18.JĆ z dnia 15.01.2019 r._Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-01-15
pismo nr DZA.ZOZ.27.42.2018.10.JĆ z dnia 23.11.2018 r._Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert 2018-11-23
pismo nr DZA.ZOZ.27.42.2018.9.JĆ z dnia 20.11.2018 r._zmiana FORMULARZA CENOWEGO_ zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium 2018-11-20
Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2018-11-20
załącznik do pisma nr DZA.ZOZ.27.42.2018.9.JĆ z dnia 20.11.2018 r. - ZMIENIONY FORMULARZ CENOWY 2018-11-20
pismo nr DZA.ZOZ.27.42.2018.8.JĆ z dnia 15.11.2018 r._odpowiedź na pytania do treści SIWZ 2018-11-15
pismo nr DZA.ZOZ.27.42.2018.7.JĆ z dnia 08.11.2018 r._odpowiedź na pytanie do treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium 2018-11-08
Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2018-11-08
pismo nr DZA.ZOZ.27.42.2018.6.JĆ z dnia 05.11.2018 r._odpowiedź na pytania do treści SIWZ 2018-11-05
pismo nr DZA.ZOZ.27.42.2018.5.JĆ z dnia 26.10.2018 r._odpowiedź na pytania do treści SIWZ, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium 2018-10-26
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2018-10-26
pismo nr DZA.ZOZ.27.42.2018.4.JĆ z dnia 12.10.2018 r. będące odpowiedzią na pytania do treści SIWZ 2018-10-12
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_SIWZ 2018-09-28
załącznik do Części II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - sprawozdanie finansowe 2016_(bilans_i_ rachunek_zysków_ i_strat) 2018-09-28
załącznik do Części II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - sprawozdanie finansowe 2015_(bilans_i_ rachunek_zysków_ i_strat) 2018-09-28
załącznik do Części II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - sprawozdanie finansowe 2017_(bilans_i_ rachunek_zysków_ i_strat) 2018-09-28
załącznik do Części II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - Opinia_bankowa_banku_prowadzącego_rachunek_podstawowy 2018-09-28
załącznik do Części II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz ZUS 2018-09-28
załącznik do Części II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz US 2018-09-28
załącznik do Części II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - wyciąg z KRS 2018-09-28
JEDZ_w_formacie_pliku_XML 2018-09-28
Załączniki do edycji 2018-09-28
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje na temat ewentualnych modyfikacji SIWZ oraz innych wiadomości dotyczących prowadzonego postępowania o numerze (nr_postepowania), prosimy o zarejestrowanie się:
E-mail*
Proszę podać adres e-mail.

Powtórz e-mail*
Adres e-mail różni się od podanego powyżej.

Nazwa wykonawcy*
Proszę wpisać nazwę wykonawcy.

Captcha*
Captcha
OdświeżWpisany kod różni się tego na obrazku.