ISO 9001:2008 oraz 14001:2004     
    
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA w m. st. Warszawie sp. z o.o.
wdrożyło Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004. Jest pierwszą spośród strategicznych spółek miasta stołecznego Warszawy, która wdrożyła zintegrowany system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.

Posiadane certyfikaty obejmują następujący zakres:

  • odbiór i zagospodarowanie odpadów,
  • badania techniczne pojazdów.

Jakie są cele naszej działalności? W którym kierunku chcemy się rozwijać? Czego oczekuje od nas klient? Kto jest naszym klientem? Jak wpływamy na środowisko nas otaczające? Co możemy zrobić aby zminimalizować nasz negatywny wpływ na środowisko?
Powyższe pytania stanowią podstawę dla budowy, utrzymywania i rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, który funkcjonuje w MPO, a który w grudniu ubiegłego roku uzyskał ponownie certyfikat zgodności z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.
Nie chcąc zanudzać czytelnika, w paru słowach chciałbym Państwu przybliżyć najważniejsze fakty dotyczące certyfikacji systemów zarządzania jak i ich samych.
Wydawcą norm jest organizacja ISO, której pełna nazwa brzmi International Organization for Standardization i jest organizacją zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne. Polskim przedstawicielem w ISO jest Polski Komitet Normalizacyjny. ISO wydaje normy organizacyjne dotyczące wielu przejawów funkcjonowania organizacji jak jakość, ochrona środowiska, bezpieczeństwo informacji czy bezpieczeństwo żywności itd., ale przede wszystkim w ramach ISO tworzone i wydawane są normy produktowe, których zadaniem jest standaryzacja parametrów jakościowych produktów przemysłowych i spożywczych.
W MPO mamy wdrożony system zintegrowany obejmujący jakość i ochronę środowiska.
Pierwszy z nich oparty jest o wymagania normy ISO 9001, wydanej w Polsce w 2009 roku. Norma ta skupia się na identyfikacji wymagań klienta, ocenie możliwości ich realizacji oraz zapewnieniu zgodności świadczonych usług z wymaganiami klientów. Aby tą zgodność osiągnąć niezbędne jest oczywiście odpowiednie zaplanowanie procesów, zapewnienie zasobów ludzkich, wymaganej infrastruktury technicznej oraz współpracy z dostawcami i podwykonawcami.
System zarządzania środowiskowego natomiast, to podejście do organizacji, jako części środowiska naturalnego, w którym funkcjonuje, i na który ma wpływ. Próbujemy zatem zidentyfikować te przejawy naszej działalności, które mają wpływ na środowisko, wybrać te znaczące, i dla tych aspektów zaplanować działania mające na celu redukcję negatywnego wpływu. Norma ISO 14001 wydana w Polsce w 2005 roku, mocno wiąże organizację ze spełnieniem wymagań prawnych, które muszą być precyzyjnie zidentyfikowane i ocenione pod kątem spełnienia.
Wspólne dla obydwu systemów są zasady ich dokumentowania, tworzenia i nadzorowania zapisów (dowodów z realizacji poszczególnych działań), audytowania oraz zarządzania opartego o cele zawarte w polityce jakości i ochrony środowiska, podlegającej weryfikacji przy okazji przeglądów zarządzania realizowanych z udziałem najwyższego kierownictwa Spółki.
Nasz zintegrowany system zarządzania podlega regularnej ocenie zgodności z wymaganiami wspomnianych powyżej norm. Ostatnia taka ocena odbyła się w listopadzie 2015 roku. Auditor certyfikujący reprezentujący jednostkę L-LC Certyfication, działającą pod czeską akredytacją, potwierdził zgodność systemu z wymaganiami wyżej wspomnianych norm. Certyfikat przyznawany jest na 3 lata i podlega corocznym auditom nadzoru.

 Polityka Jakości i Ochrony Środowiska

 ISO  9001

 ISO  14001