Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. informuje, że obecnie nie ma zagrożenia ciągłości odbioru odpadów od mieszkańców dzielnic obsługiwanych przez MPO, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Odbiór odpadów przebiega zgodnie z harmonogramem.

Realizując zalecenia właściwych służb sanitarnych, w celu zapewnienia pracownikom MPO maksymalnej ochrony, Zarząd Spółki podjął natychmiastowe działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

W ramach ochrony pracowników operacyjnych, wszystkie ekipy odbierające odpady zostały wyposażone w środki sanitarne, w tym do dezynfekcji. Profilaktycznie wykonano odkażanie kabin pojazdów, które będzie sukcesywnie powtarzane.

 

IMG 20200318 135731b

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły następujące podmioty:


•    Zarmen sp. z o.o., REMAK – ENERGOMONTAŻ S.A.  – 1 865 000 000,00 zł netto;
•    POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. – 1 668 062 936,99 zł netto.

 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 959 196 800,00 zł netto. W rozpoczynającej się procedurze oceny ofert pod uwagę będzie brany również okres gwarancji na urządzenia i montaż technologiczny, moc elektryczna oraz dyspozycyjność roczna instalacji. Obiekt ma powstać w oparciu o tzw. standard BAT (Best Available Technology) z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii. Tym samym każda z ofert musi spełnić m.in. wymóg rygorystycznych parametrów emisji, niższych od wymaganych obecnie prawem norm.


Rozbudowany i zmodernizowany Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ma rozpocząć funkcjonowanie w terminie 36 miesięcy od wejścia na plac budowy. Rocznie obiekt będzie mógł przekształcać w prąd i ciepło ponad 305 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych i wytwarzać energię odpowiadającą zapotrzebowaniu kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych.

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjna EKOIMPULS DLA WARSZAWY realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. dot. projektu „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych" przy ul. Zabranieckiej 2, Spółka zaznaczyła swoją obecność na dwóch ekologicznych wydarzeniach.

Spotkania były okazją do przekazania mieszkańcom informacji na temat planowanej budowy instalacji do odzysku surowców i energii z odpadów. Miejsce akcji nie było przypadkowe, nowa instalacja termicznego przekształcania odpadów ma powstać na Targówku, na terenie obecnego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Nasze specjalne stoiska były dostępne w dniach 20-21 lutego br., w ramach akcji „Zima w mieście”.

W czwartek, 20 lutego br., w ramach wydarzenia „Ogrodowisko” organizowanego przez Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przeprowadziliśmy cykl specjalnych quizów i animacji dla uczestników imprezy – najmłodszych mieszkańców Warszawy, w tym uczniów szkół podstawowych.

Natomiast w piątek, 21 lutego br., gościliśmy na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Targówek, gdzie podobnie jak dzień wcześniej przekazywaliśmy wiedzę na temat korzyści płynących z inwestycji oraz właściwego zagospodarowania odpadów w codziennym życiu.

W trakcie 2 dni wydarzeń na Targówku dla mieszkańców dzielnicy przygotowano specjalne atrakcje oraz ekologiczne upominki.

 

  zimowo ale ekologicznie 0 1024x860     zimowo ale ekologicznie 1 1024x649    zimowo ale ekologicznie 8

     zimowo ale ekologicznie 5 1024x768      zimowo ale ekologicznie 3 1024x768

 

Termin składania ofert w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji rozbudowy i modernizacji spalarni odpadów potrwa do 27 lutego 2020 roku. W związku z wnioskami i pytaniami oferentów podjęto działania, które mają ułatwić z jednej strony przygotowanie i złożenie ofert szerszemu gronu oferentów, a z drugiej zabezpieczają interesy Zamawiającego. W opinii Komisji Przetargowej zwiększy się konkurencyjność postępowania, co w konsekwencji może wpłynąć na obniżenie ceny inwestycji. 

Rozbudowany i zmodernizowany Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 na warszawskim Targówku będzie dopełnieniem miejskiego systemu zagospodarowania odpadów opartego na segregacji u źródła. Inwestycja zaprojektowana została przede wszystkim w odpowiedzi na konieczność zagospodarowania odpadów zmieszanych, mających znikomy walor z punktu widzenia odzysku surowcowego.

Obiekt o wydajności ponad 305 tys. ton będzie mógł przekształcać w  prąd i ciepło zmieszane odpady komunalne nienadające się do recyklingu i wytwarzać energię odpowiadającą zapotrzebowaniu kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych.

Odpady dostarczane do instalacji będą wyładowywane do szczelnego bunkra w hali rozładunku. Panujące tam podciśnienie uniemożliwi wydostawanie się zapachów na zewnątrz obiektu, a najnowsze technologie wykorzystane w procesie oczyszczania spalin pozwolą na uzyskanie znacznie lepszych parametrów od obecnie wymaganych prawem, rygorystycznych norm.

ZUSOK będzie posiadał m.in. zielone dachy, wspomagające retencję wód opadowych i korzystnie wpływające na otoczenie inwestycji oraz transparentne elementy elewacji, które poprawią energooszczędność budynków i uatrakcyjnią wygląd obiektu, a po zmroku dadzą efekt iluminacji. Projekt przewiduje także ścieżkę edukacyjną, która przebiegać będzie przez cały zakład aż do punktu widokowego znajdującego się ponad 70 metrów nad ziemią, umożliwiając zwiedzającym obiekt zapoznanie się z procesami technologicznymi.

ZUSOK Warszawa WIDOK 1

kartka 2019 v1 MPO

Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP)


Na potrzeby testowania rynku wykonawców zainteresowanych realizacją projektu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie świadczenia usług zagospodarowania odpadów komunalnych z wykorzystaniem nowych lub funkcjonujących instalacji prywatnych przetwarzania odpadów.
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentem MEMORANDUM oraz wydrukowanie, wypełnienie i odesłanie ankiety na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 10 grudnia 2019r

MEMORANDUM INFORMACUJNE - (kliknij tutaj)

ANKIETA - (kliknij tutaj)

W odpowiedzi na doniesienia prasowe w związku z zakupem przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.  nieruchomości w Zielonce przy ul. Michałowskiej 2 informujemy, że Spółka nie posiada wiedzy o etapie, przebiegu ani wnioskach prowadzonej kontroli przez CBA na ten temat.

Jednocześnie należy podkreślić, że Wydział do walki z korupcją Komendy Stołecznej Policji – na zlecenie i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej - prowadził już śledztwo dotyczące zakupu ww. nieruchomości, które zostało umorzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa Praga w Warszawie  postanowieniem z dnia 07.09.2017 roku. Podstawą umorzenia śledztwa było niestwierdzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych ani przez osoby uprawnione do rozporządzania majątkiem Spółki podczas nabycia w/w nieruchomości.

Zakup gruntu został poprzedzony dogłębnymi analizami ówczesnych cen rynkowych na terenie Gminy Zielonka. Na potrzeby transakcji  został zlecony przez Spółkę operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości, który został wykonany przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego. Należy podkreślić, że Spółka nabyła nieruchomość za kwotę niższą niż wynikała z ww. operatu szacunkowego.

Decydując o zakupie przedmiotowej nieruchomości Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.  planowało zrealizować inwestycję  w obszarze gospodarki odpadami. Taką działalność dopuszczał obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co było dodatkowym i silnym argumentem przemawiającym za nabyciem w/w nieruchomości.

Zamknięcie w 2011 r. składowiska w Łubnej  oraz perspektywa zamknięcia w 2014 r. składowiska Radiowo (ostatecznie zamknięto je w 2016 r.) spowodowywały konieczność  znalezienia nowej nieruchomości w okolicach Warszawy,  na której możliwa byłaby kontynuacja prowadzenia działalności z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowa składowiska odpadów. W dacie nabycia, tj. na dzień 3 października 2012 roku dla nieruchomości  w Zielonce obowiązywały cztery kluczowe  formalno –prawne podstawy, umożliwiające realizację celu, dla którego ta nieruchomość została nabyta, tj.:
1.    uchwalenie Uchwałą Rady Miasta Zielonka  z 12 czerwca w 1997 r. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zielonka dopuszczającego możliwość budowy zakładu unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych i przemysłowych z funkcjami towarzyszącymi, w tym budowę składowiska odpadów;
2.    uchwalenie Uchwałą Rady Miasta Zielonka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka z dnia 7 lutego 2008 r, przewidującego na przedmiotowym terenie realizację składowiska odpadów;
3.    wydana przez Burmistrza Miasta Zielonka decyzja nr 1553/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Uruchomieniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Ekolina z dnia 12.10.2011 r., która była decyzją ostateczną i która w  sierpniu 2012r. wyrokiem WSA uprawomocniła się;

4.    uchwalenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 -2018 z uwzględnieniem lat 2019-2023, przewidującego lokalizację składowiska odpadów komunalnych oraz kompostownię odpadów zielonych (instalacje  o statusie RIPOK) w Gminie Zielonka.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami transakcja uzyskała również zgodę na jej przeprowadzenie ze strony organu właścicielskiego.

Należy podkreślić, że w dniu 17 grudnia 2014 r.  Spółka uzyskała decyzję właściwego w sprawie organu, tj. Starosty Powiatu Wołomińskiego, Nr 2104p/2014 zatwierdzającą Projekt Budowlany pn. „Budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w gminie Zielonka, przy ul. Michałowskiej”.

Na etapie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia, MPO spotkało się z niechęcią i sprzeciwem lokalnej społeczności. Protesty mieszkańców oraz organizacji ekologicznych spowodowały zablokowanie w postępowaniach administracyjnych budowy składowiska.

Z uwagi na dynamiczne zmiany w dziedzinie gospodarki odpadami, obecne działania Spółki skierowane są na analizę możliwości optymalnego wykorzystania ww.  nieruchomości w obszarze gospodarki odpadami.

Zgodnie z obowiązującymi umowami na odbiór odpadów w Warszawie z dniem 30 września br. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. zakończyło obsługę mieszkańców Mokotowa. Od 1 października odpady w dzielnicy Mokotów są odbierane przez konsorcjum Remondis sp. z o.o. / SUEZ Polska sp. z o.o.

W celu realizacji wszystkich zgłoszeń i postulatów mieszkańców Mokotowa przekazywanych do Spółki, w ostatnich dniach świadczenia usługi przez MPO, w sobotę (28.09) i niedzielę (29.09) zgodnie z planem zrealizowanych zostało dodatkowo 151 tras, a kolejne 22 pojazdy odbierały pojemniki MPO, w związku z ich wymianą. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań sprawowały 4 pojazdy kontrolne. Łącznie w weekend pracowało 366 osób i opróżniono ponad 11 tysięcy pojemników. Odebranych zostało blisko 470 ton odpadów różnych frakcji. Takie działanie miały na celu zapobiec sytuacji, w której zgłoszenia mieszkańców u kończącego zadanie operatora byłyby realizowane dopiero przez nowego.   

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami MPO przekazało nowemu operatorowi komplet oryginałów kluczy oraz pilotów i tzw. pestek umożliwiających dostęp do wszystkich MGO (Miejsca Gromadzenia Odpadów) na Mokotowie. Wcześniej (od 21 sierpnia br.) skopiowano i udostępniono wszystkie klucze, którymi dysponowali pracownicy Spółki wraz z aktualną listą MGO oraz bieżącymi informacjami o utrudnieniach w dostępie do nich.

Współpraca w przekazaniu obsługi Mokotowa pomiędzy MPO a Konsorcjum Remondis sp. z o.o. / SUEZ Polska sp. z o.o. trwała od kilku miesięcy i będzie jeszcze kontynuowana. Nowy operator zdecydował wstawić własne pojemniki do altanek, stąd proces ich wymiany trwa. Dopóki w MGO nie zostaną wstawione wszystkie pojemniki konsorcjum, Spółka nie zabierze wcześniej swoich.

Do ostatniego dnia świadczenia usługi przez MPO odbiór odpadów z Mokotowa odbywał się bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa świadczy usługi na rzecz mieszkańców stolicy już od 92 lat. Dziś Spółka zatrudnia 1213 osób i odbiera odpady z sześciu warszawskich dzielnic: Ochoty, Ursusa, Włoch, Śródmieścia, Woli i Bemowa. Łącznie obsługiwanych jest ponad 23 tys. punktów odbioru odpadów komunalnych i opróżnianych ponad 62 tys. pojemników i kontenerów. Codziennie 127 nowoczesnych, bezpylnych śmieciarek wykonuje średnio 180 tras. Pojazdy MPO spełniają wszystkie normy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W zasobach MPO są też m.in. 4 bazy transportowe, ZUSOK na Targówku oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Kampinoska.

 

Wołoska 22 Wołoska 22 3 Powsińska 15 28.09.2019  
Garażowa 7 klucze świętego Bonifacego 74 28.09.2019  

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług oraz w związku z bliskim zakończeniem umów na odbiór odpadów w dzielnicy Mokotów, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. uruchamia dodatkowe odbiory dla mieszkańców tej dzielnicy. Plan odbioru odpadów w sobotę przewiduje realizacje 60, a w niedzielę 50 tras odbiorów. Dodatkowe 22 pojazdy będą przeznaczone do zabrania pojemników MPO, w związku z ich wymianą. Ponadto, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań sprawowany będzie przez 4 pojazdy kontrolne.


Zgodnie z obowiązującymi umowami na odbiór odpadów w Warszawie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania odbiera odpady od mieszkańców Mokotowa do 30 września br. Od 1 października odpady w dzielnicy Mokotów będą odbierane przez konsorcjum Remondis sp. z o.o. / SUEZ Polska sp. z o.o.

W celu realizacji wszystkich zgłoszeń i postulatów mieszkańców Mokotowa przekazywanych do Spółki w ostatnich dniach świadczenia usługi przez MPO, w sobotę (28.09) i niedzielę (29.09) zrealizowane będą dodatkowe odbiory. Takie działanie ma na celu zapobiec sytuacji, w której zgłoszenia mieszkańców u kończącego zadanie operatora, byłyby realizowane przez nowego.

Współpraca w przekazaniu obsługi Mokotowa pomiędzy MPO a Konsorcjum Remondis sp. z o.o. / SUEZ Polska sp. z o.o. trwa już od kilku miesięcy i jest nadal kontynuowana. Udostępniono i skopiowano już wszystkie klucze, którymi dysponują pracownicy Spółki, przekazano aktualną listę MGO (Miejsca Gromadzenia Odpadów), a także bieżące informacje o utrudnieniach w dostępie do nich. Nowy operator zdecydował wstawić własne pojemniki do altanek. Proces wymiany pojemników trwa już od 5 tygodni i będzie kontynuowany również w październiku. Dopóki w MGO nie zostaną wstawione pojemniki konsorcjum Spółka nie zabierze wcześniej swoich.

Do końca trwania umowy tj. do 30 września odbiór odpadów z Mokotowa będzie realizowany przez Spółkę zgodnie z harmonogramem. Nie ma żadnych zagrożeń w terminowym odbiorze odpadów przez MPO.

Ponadto, MPO zadeklarowało i jest gotowe do udzielenia pomocy w odbiorze odpadów z Mokotowa również w pierwszych tygodniach października 2019 r. – jeśli będzie taka potrzeba.

 

 

IMG 3464 edit

W najbliższą niedzielę 29 września br. w Ogrodzie Saskim obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Jednym z Partnerów wydarzenia, jak co roku jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które zapewni pojemniki na odpady.

Odwiedzający niedzielny piknik będą mieli okazję zapoznać się z szeroką ofertą organizacji wspierających seniorów. W programie wydarzenia przewidziano m.in. nieodpłatne badania i konsultacje, zajęcia ruchowo – rekreacyjne (slow jogging), a także pokaz mody 60+ oraz występy sceniczne, w tym Finał Festiwalu Mieczysława Fogga.

 

plakat mdos2019