W dniach 28 marca – 6 kwietnia 2018 r. firma Kantar Public (wcześniej TNS Polska SA) metodą wywiadów telefonicznych wspieranych komputerowo (CATI) po raz drugi przeprowadziła badanie poziomu satysfakcji mieszkańców Warszawy z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania na reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców 10 dzielnic Warszawy obsługiwanych przez MPO (około 1 mln osób). Poprzednie badanie zrealizowane zostało w dniach 7-12 marca 2017 roku.

 K9A0406 male

Wyniki badania oraz wnioski:

  • Działalność MPO jest bardzo dobrze oceniana przez zdecydowaną większość badanych. 85% ocenia MPO na 4 (raczej dobrze) lub 5 (zdecydowanie dobrze). W przypadku zabudowy jednorodzinnej pozytywne oceny MPO wynoszą aż 89%.
  • Zaledwie 5% mieszkańców Warszawy negatywnie ocenia usługi wykonywane przez MPO, w tym tylko 1% ankietowanych wskazał notę 1 (zdecydowanie źle).
    81% respondentów raczej dobrze lub zdecydowanie dobrze ocenia terminowość odbioru odpadów (w tym aż 87% mieszkańców domów jednorodzinnych). Na nieterminowość odbioru wskazuje tylko 2% mieszkańców.
  • 57% dobrze lub bardzo dobrze ocenia uprzejmość pracowników MPO.
  • Aż 42% mieszkańców wskazywało ocenę neutralną, co najprawdopodobniej jest spowodowane brakiem bezpośredniego kontaktu z pracownikami MPO. Tylko co 50 (mniej niż 2%) respondent źle ocenia uprzejmość pracowników Spółki. W przypadku mieszkańców zabudowy jednorodzinnej pozytywne oceny kultury pracowników MPO deklaruje 74%. Ci mieszkańcy częściej mają bezpośredni kontakt z pracownikami odbierającymi odpady i mogą wskazać ocenę inną niż neutralna.
  • 4 na 5 (81%) respondentów pozytywnie ocenia estetykę pracy MPO, czyli np. zachowanie czystości przy wywozie odpadów. Niezadowolonych z utrzymania czystości po odbiorze odpadów było 3 na 100 badanych.
  • 37% mieszkańców dobrze ocenia łatwość kontaktu z MPO. Również tutaj zdecydowaną większość odpowiedzi stanowią oceny neutralne (59%) wynikające z braku potrzeby kontaktu z MPO, a zatem niemożliwością wyrażenia opinii negatywnej bądź pozytywnej. Tylko 3% respondentów wskazało, że trudno skontaktować się z infolinią Spółki (spadek o 1 pp. w stosunku do badania z 2017 r.).