Klauzula informacyjna dotycząca podmiotów, z którymi Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

zamierza zawrzeć umowy lub zawarło umowy, będące wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43;
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a cel przetwarzania jest związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017, 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
• prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO;
• prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 na podstawie art. 16 RODO;
• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
9. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.: iodo@mpo.com.pl


 1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Platforma e-Zamawiający

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która od 18 października 2018 będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert w postaci elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Rejestracja na platformie (w strefie Wykonawcy) zajmie Państwu tylko 2 min, a uzyskacie Państwo bezpłatny dostęp do konta Basic na Marketplanet OnePlace.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Zespołu Wsparcia Technicznego Marketplanet OnePlace, który udziela wszelkich informacji związanych z zakładaniem konta (rejestracją), procesem składania ofert, czy innych aspektów technicznych dotyczących korzystania z platformy. Zespół Wsparcia Technicznego Marketplanet OnePlace, który oferuje Państwu pełne i profesjonalne wsparcie dostępny jest dla Państwa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace.admin@marketplanet.pl.

Wejście na platformę poprzez link: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

 

Postępowania prowadzone poza Platformą

Nazwa Numer Utworzono
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 9 000 Mg DZA.ZOZ.27.64.2019.LK 2020-03-03
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania, przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 DZA.ZOZ.27.1.2020.ŁM 2020-02-14
Usługa mycia i czyszczenia kotła wraz z absorberem DZA.ZOZ.27.3.2020.MS 2020-02-12
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 18 700 Mg DZA.ZOZ.27.63.2019.LK 2020-02-04
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania, przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 DZA.ZOZ.27.41.2019.ŁM 2020-02-04
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 9 500 Mg DZA.ZOZ.27.67.2019.LK 2020-02-04
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 22 400 Mg DZA.ZOZ.27.66.2019.LK 2020-02-04
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 9 000 Mg DZA.ZOZ.27.68.2019.LK 2020-02-04
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 29 100 Mg DZA.ZOZ.27.58.2019.LK 2020-01-29
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 24 700 Mg DZA.ZOZ.27.57.2019.LK 2020-01-29
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 22 400Mg DZA.ZOZ.27.59.2019.LK 2020-01-29
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 17 700Mg DZA.ZOZ.27.60.2019.LK 2020-01-29
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 14 800 Mg DZA.ZOZ.27.61.2019.LK 2020-01-29
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 19 900 Mg DZA.ZOZ.27.62.2019.LK 2020-01-29
Transport odpadów komunalnych z punktów przeładunkowych Zamawiającego DZA.ZOZ.27.7.2020.ŁM 2020-01-28
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 15 000 Mg DZA.ZOZ.27.65.2019.LK 2020-01-27
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 5 000 Mg DZA.ZOZ.27.56.2019.LK 2020-01-17
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 5 300 Mg. DZA.ZOZ.27.54.2019.LK 2020-01-10
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 6 000 Mg DZA.ZOZ.27.52.2019.LK 2020-01-07
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 7 000 Mg DZA.ZOZ.27.53.2019.LK 2020-01-07
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje na temat ewentualnych modyfikacji SIWZ oraz innych wiadomości dotyczących prowadzonego postępowania o numerze (nr_postepowania), prosimy o zarejestrowanie się:
E-mail*
Proszę podać adres e-mail.

Powtórz e-mail*
Adres e-mail różni się od podanego powyżej.

Nazwa wykonawcy*
Proszę wpisać nazwę wykonawcy.

Captcha*
Captcha
OdświeżWpisany kod różni się tego na obrazku.