Klauzule informacyjne dotyczące podmiotów, z którymi Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. zamierza zawrzeć umowy lub zawarło umowy, będące wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego.

A. Klauzula informacyjna dotycząca umów zawieranych z osobami prawnymi lub „ułomnymi” osobami prawnymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przy zawieraniu umowy lub przekazanych w trakcie jej wykonywania w tym danych kontaktowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43.
2. Podanie danych jest/było warunkiem zapewniającym skuteczne wykonanie (koordynacja działań) zawieranej umowy o świadczenie usług lub innej, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art 6 ust.1 lit. b. RODO czyli umowa w ramach, której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej wykonania.
3. Źródłem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca będący Twoim pracodawcą, współpracownikiem lub podmiotem, który reprezentowałeś przy zawieraniu umowy w ramach, której Wykonawca świadczy usługi na rzecz Administratora.
4. Administrator może przetwarzać dane osobowe także na podstawie art 6 ust.1 lit. f. RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych jakim jest realizowanie marketingu usług własnych, utrzymanie bieżących kontaktów handlowych, a gdy zajdzie taka potrzeba także w celu zabezpieczenia lub obrony przed roszczeniami, których źródłem może być m.in. nienależyte wykonanie umowy.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, księgową, a także prawną Administratora oraz pracownikom Administratora. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
7. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora:
• dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
• sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
• zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO
• usunięcia danych osobowych na podstawie 17 RODO
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie 18 RODO
• przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iodo@mpo.com.pl


B. Klauzula informacyjna do umów zawieranych z osobami fizycznymi w tym prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkami cywilnymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informuję, że:

10. Administratorem danych osobowych przekazanych przy zawieraniu umowy lub przekazanych w trakcie jej wykonywania w tym danych kontaktowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43.
11. Podanie danych osobowych jest/było warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art 6 ust.1 lit. b) RODO czyli umowa w ramach, której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej wykonania.
12. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. przetwarza dane osobowe także na podstawie art 6 ust.1 lit. c) RODO czyli w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze a wynikających z aktualnie obowiązujących i mających zastosowanie aktów prawnych w tym w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o VAT.
13. Administratora może przetwarzać dane osobowe także na podstawie art 6 ust.1 lit. f) RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych jakim jest realizowanie marketingu usług własnych, utrzymanie bieżących kontaktów handlowych, a gdy zajdzie taka potrzeba także w celu zabezpieczenia lub obrony przed roszczeniami, których źródłem może być m.in. nienależyte wykonanie umowy.
14. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, księgową, a także prawną Administratora oraz pracownikom Administratora. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
15. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
16. Posiada Pan prawo żądania od Administratora:
• dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
• sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
• zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO
• usunięcia danych osobowych na podstawie 17 RODO
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie 18 RODO
• przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
17. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
18. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iodo@mpo.com.pl

Przedmiot zamowienia Termin
Badania laboratoryjne (wraz z poborem próbek) ścieków przemysłowych. 2020-04-02
Badania laboratoryjne (wraz z poborem próbek) w ramach wykonania monitoringu składowisk: Łubna, Radiowo oraz Marki oraz kontroli pracy podczyszczalni w 2020 r. 2020-04-02