Warszawa dnia 2 lutego 2017 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-161) przy ul. Obozowej 43 („Spółka”) zaprasza do udziału w negocjacjach na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Kopijników 13 wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na gruncie.

I  Opis przedmiotu negocjacji:

Przedmiotem negocjacji jest sprzedaż w trybie negocjacji prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem biurowo-magazynowo-technicznym, położonej na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, przy ul. Kopijników 13, stanowiącej działki ewidencyjne numer:
a)
26 i 34/2 z obrębu 4-07-13 o łącznej powierzchni 13.880 m², oznaczone   w Księdze Wieczystej Nr WA3M/00379794/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa – IX Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z prawem własności budynków na nich posadowionych,
b)
34/3 z obrębu 4-07-13 o powierzchni 31.100 m², oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr WA3M/00486124/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa – IX Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z prawem własności budynków, na niej posadowionych, (dalej: ,,Nieruchomość”).

W dziale III księgi wieczystej nie zostały ujawnione żadne obciążenia, natomiast w dziale IV księgi wieczystej została ujawniona hipoteka umowna łączna stanowiąca zabezpieczenie spłaty zobowiązania wobec Banku Pekao S.A. z tytułu emisji obligacji.

Hipoteka, o której mowa powyżej, zostanie wykreślona przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży Nieruchomości.

II  Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 20.000.000,00 złotych netto (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100), powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie sprzedaży.

Zaliczka wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Cena oferowana przez oferenta nie może być niższa od ceny wywoławczej określonej w niniejszym zaproszeniu, co oznacza iż przedłożenie oferty nabycia Nieruchomości za cenę niższą niż wywoławcza wyłącza możliwość przystąpienia do negocjacji.

III  Informacja o przeprowadzonych przetargach

Nieruchomość była przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego w dniu 08.04.2016 r., negocjacji przeprowadzanych w dniach 7-10.06.2016 r. oraz 11 -14.10.2016 r., które nie zostały rozstrzygnięte w wyżej wymienionych terminach.

IV  Zgłoszenie przystąpienia do negocjacji:

Pisemne zgłoszenia przystąpienia do negocjacji (Zgłoszenie) należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Obozowej 43, 01-161 Warszawa, w sekretariacie (I piętro) do dnia 27.03.2017 r. do godziny 14:00, w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Na kopercie powinny zostać umieszczone dane umożliwiające identyfikację potencjalnego Nabywcy (oferenta) oraz adnotacja ”Zgłoszenie przystąpienia do negocjacji w przedmiocie nabycia nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kopijników 13. Nie otwierać przed 27.03.2017 roku godz.14:00”.

W przypadku przesłania Zgłoszenia za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia Zgłoszenia będzie dzień jego wpływu do Spółki.

Oferent składający Zgłoszenie jest nim związany przez okres 120 (stu dwudziestu) dni od dnia jego złożenia.

V  Zgłoszenie powinno zawierać:

a) datę sporządzenia zgłoszenia,

b) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i NIP, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a ponadto aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami negocjacji zamieszczonymi w niniejszym ogłoszeniu/zaproszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

f) dokumenty poświadczające tożsamość osoby podpisującej ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania oferenta i działania w jego imieniu, tj. w szczególności pełnomocnictwo, wydruk z KRS dotyczący oferenta, kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości,

g) w przypadku konieczności uzyskania zgody, od której ustawa warunkuje ważność umowy sprzedaży nieruchomości (w tym oświadczenie osoby trzeciej lub uchwała jednego z organów spółki kapitałowej), dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody lub oświadczenie, że w stosunku do uczestnika przetargu nie jest wymagane uzyskanie zgody na nabycie nieruchomości,

h) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że uczestnik przetargu nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania terminu składania ofert,

i) proponowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty,

j) dowód wniesienia zaliczki,

k) wskazania nr rachunku bankowego, na który zaliczka ma być zwrócona.

 


VI  Uczestnictwo w negocjacjach:

Oferentami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą Spółce zaliczkę
w wymaganej wysokości, w terminie i sposobie określonym w ogłoszeniu o sprzedaży – zaproszeniu do negocjacji.

W negocjacjach jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;

b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem negocjacji;

c) osoby, które pozostają z Członkami Komisji ds. Sprzedaży nieruchomości w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności;

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w podpunktach a), b), c);

e) cudzoziemcy nie posiadający zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1990).

 

Wymogiem uczestnictwa w negocjacjach jest wpłacenie zaliczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), w terminie do dnia 27.03.2017 r. do godz. 13:00 na rachunek bankowy Spółki prowadzony w mBank S.A. nr 31 1140 1010 0000 3848 6000 1019 oraz złożenie Zgłoszenia w terminie do dnia 27.03.2017 r. do godz. 14:00.

     Za datę wpłaty zaliczki uważa się dzień wpływu środków finansowych na ww. rachunek. Brak wpłaty zaliczki w tym terminie powoduje brak możliwości uczestnictwa w negocjacjach.

Zaliczka wniesiona przez najlepszego oferenta negocjacji, tj. podmiot, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku przeprowadzonych negocjacji, zostanie zarachowana na poczet ceny nabycia Nieruchomości.

Skutkiem uchylenia się przez najlepszego oferenta negocjacji od zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, będzie przepadek zaliczki.

Zaliczki wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte lub wybrane, zostaną zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek, w terminie nie później niż 7 dni od daty podpisania protokołu z zakończenia negocjacji.

VII  Miejsce i termin negocjacji:

Miejscem przeprowadzenia negocjacji będzie siedziba Spółki, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Sala konferencyjna (pokój nr 114).

Termin rozpoczęcia i zakończenia negocjacji zostaje ustalony od dnia 28.03.2017 r. do dnia 31.03.2017 r.

Wszelkie powiadomienia związane ze złożonym Zgłoszeniem oraz z dalszymi negocjacjami mogą być skutecznie dokonywane przez Spółkę na podany przez oferenta w Zgłoszeniu adres siedziby/zamieszkania lub adres e-mail.

Ustalenie indywidualnych terminów na prowadzenie ustnych negocjacji nastąpi drogą mailową lub telefonicznie w terminie 1 dnia roboczego od zakończenia terminu do złożenia Zgłoszenia.

VIII  Dodatkowe informacje

Do przeprowadzenia negocjacji wystarczy jedna złożona oferta.

Oferta nie spełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu.

Spółka może odrzucić Zgłoszenie do negocjacji, jeżeli:

a) nie odpowiada warunkom negocjacji;

b) nie zawiera danych wymienionych w pkt. V lub dane te są niekompletne.

Spółka przeprowadza kolejno, w terminach podanych w zaproszeniu ustne negocjacje z poszczególnymi oferentami. Dodatkowe propozycje oferentów złożone ustnie w toku negocjacji nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Wybierając Nabywcę, Spółka będzie brała pod uwagę proponowaną cenę nabycia oraz sposób jej zapłaty.

Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Spółka na uzasadniony wniosek Nabywcy może wyrazić zgodę na zapłatę ceny
w terminie oznaczonym w umowie sprzedaży. W przypadku nie uiszcz
enia przez Nabywcę ceny sprzedaży w wymaganym terminie, wpłacona zaliczka przepada na rzecz Spółki.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży Nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego i opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Prowadzone negocjacje traktowane będą jak informacje poufne Spółki. Oferenci zobowiązani są do zachowania w tajemnicy w szczególności przebiegu rozmów, ich treści oraz oferowanych w trakcie negocjacji warunków nabycia Nieruchomości, co zostanie udokumentowane pisemnym zobowiązaniem do zachowania poufności, podpisanym w dniu rozpoczęcia negocjacji.

Z przeprowadzonych z oferentem negocjacji sporządzony zostanie protokół zawierający proponowaną cenę nabycia Nieruchomości oraz inne istotne informacje, w tym sposób zapłaty ceny. Protokół z zakończenia negocjacji zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, który podpiszą oferent oraz Spółka.

Termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie określony przez Spółkę w ciągu 14 dni po wyłonieniu najlepszego oferenta negocjacji.

IX  Zastrzeżenia:

Spółka zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia negocjacji bez wybrania nabywcy Nieruchomości,

b) odpowiedzi tylko na wybrane przez siebie Zgłoszenia

c) negocjowania z kilkoma oferentami jednocześnie,

d) odstąpienia od negocjacji oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do zamknięcia negocjacji bez zawarcia umowy sprzedaży
w każdym czasie i na każdym etapie postępowania
i z tych tytułów nie będą przysługiwały oferentom żadne roszczenia wobec Spółki,

e) przedłużenia terminu do składania Zgłoszenia przystąpienia do negocjacji,

f) możliwości wydłużenia terminu zakończenia negocjacji,

g) żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dokumentów od uczestników negocjacji.

Spółka nie odpowiada za wady Nieruchomości, o których nie wiedziała w chwili ogłaszania zaproszenia do negocjacji na sprzedaż Nieruchomości.

Oglądanie Nieruchomości nie jest obowiązkowe, przy czym oferent nie przystępujący do obejrzenia Nieruchomości przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu braku wiedzy co do istniejącego stanu Nieruchomości, stąd nie może zasłaniać się tym, że nie wiedział o wadach Nieruchomości.

X  Osoby upoważnione do udzielania informacji

Dodatkowe informacje na temat Nieruchomości oraz wgląd w dokumentację dotyczącą Nieruchomości można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500 w siedzibie Spółki przy ul. Obozowej 43 w Warszawie w pok. nr 16 w Zespole Zarządzania Nieruchomościami oraz pod nr tel. (22) 3910 100. Dodatkowe zapytania dotyczące Nieruchomości można składać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym indywidualnie z Zespołem Zarządzania Nieruchomościami w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia składania Zgłoszeń.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-161) przy ul. Obozowej 43 („Spółka”) zaprasza do udziału w negocjacjach na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie ul. Białołęckiej 231 wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na gruncie.

I Opis przedmiotu negocjacji:
Przedmiotem negocjacji jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na gruncie(teren działki zabudowany jest kompleksem biurowo-magazynowo-technicznym), położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka przy ul. Białołęckiej 231, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym nr 9 z obrębu 4-07-11 o powierzchni 23.149 m², oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr WA3M/00335217/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa – IX Wydział Ksiąg Wieczystych), zwanej dalej „Nieruchomością”.

W dziale III księgi wieczystej nie zostały ujawnione żadne obciążenia. W dziale IV księgi wieczystej została ujawniona hipoteka umowna stanowiąca zabezpieczenie spłaty zobowiązania wobec Banku Pekao S.A. z tytułu emisji obligacji.

Hipoteka, o której mowa powyżej, zostanie wykreślona przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży Nieruchomości.

II Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 12 000 000,00 złotych netto (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100), powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie sprzedaży.
Zaliczka wynosi 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Cena oferowana przez oferenta nie może być niższa od ceny wywoławczej określonej w niniejszym zaproszeniu, co oznacza iż przedłożenie oferty nabycia Nieruchomości za cenę niższą niż wywoławcza wyłącza możliwość przystąpienia do negocjacji.

III Informacja o przeprowadzonych przetargach
Nieruchomość była przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 8 kwietnia 2014 r., II przetargu pisemnego nieograniczonego w dniu 31 marca 2016 r. oraz negocjacji przeprowadzanych w dniach 24-27.05.2016 r. i 15-18.11.2016 r., które nie zostały rozstrzygnięte w wyżej wymienionych terminach.

IV Zgłoszenie przystąpienia do negocjacji:
Pisemne zgłoszenia przystąpienia do negocjacji („Zgłoszenie”) należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Obozowej 43, 01-161 Warszawa, w sekretariacie (I piętro) do dnia 26.06.2017 roku do godziny 14:00, w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Na kopercie powinny zostać umieszczone dane umożliwiające identyfikację potencjalnego Nabywcy (oferenta) oraz adnotacja ”Zgłoszenie przystąpienia do negocjacji w przedmiocie nabycia nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Białołęckiej 231. Nie otwierać przed 26 czerwca 2017 roku godz.14:00”.
W przypadku przesłania Zgłoszenia za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia Zgłoszenia będzie dzień i godzina jego wpływu do Spółki.
Oferent składający Zgłoszenie jest nim związany przez okres 120 (stu dwudziestu) dni od dnia jego złożenia.

V Zgłoszenie powinno zawierać:
a) datę sporządzenia zgłoszenia,
b) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i NIP, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a ponadto aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami negocjacji zamieszczonymi w niniejszym ogłoszeniu/zaproszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
f) dokumenty poświadczające tożsamość osoby podpisującej ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania oferenta i działania w jego imieniu, tj. w szczególności pełnomocnictwo, wydruk z KRS dotyczący oferenta, kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości,
g) w przypadku konieczności uzyskania zgody, od której ustawa warunkuje ważność umowy sprzedaży nieruchomości (w tym oświadczenie osoby trzeciej lub uchwała jednego z organów spółki kapitałowej), dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody lub oświadczenie, że w stosunku do uczestnika przetargu nie jest wymagane uzyskanie zgody na nabycie nieruchomości,
h) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania terminu składania ofert,
i) proponowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty,
j) dowód wniesienia zaliczki,
k) wskazania nr rachunku bankowego, na który zaliczka ma być zwrócona.

VI Uczestnictwo w negocjacjach:
Oferentami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą Spółce zaliczkę w wymaganej wysokości, w terminie i sposobie określonym w ogłoszeniu o sprzedaży – zaproszeniu do negocjacji.
W negocjacjach jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem negocjacji;
c) osoby, które pozostają z Członkami Komisji ds. Sprzedaży nieruchomości w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności;
d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w podpunktach a), b), c);
e) cudzoziemcy nie posiadający zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

Wymogiem uczestnictwa w negocjacjach jest wpłacenie zaliczki w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 26 czerwca 2017 r. do godz. 13:00 na rachunek bankowy Spółki prowadzony w mBank S.A. nr 31 1140 1010 0000 3848 6000 1019 oraz złożenie Zgłoszenia w terminie do dnia 26 czerwca 2017 r. do godz. 14:00.

Za datę wpłaty zaliczki uważa się dzień wpływu środków finansowych na ww. rachunek. Brak wpłaty zaliczki w tym terminie powoduje brak możliwości uczestnictwa w negocjacjach.
Zaliczka wniesiona przez najlepszego oferenta negocjacji, tj. podmiot, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku przeprowadzonych negocjacji, zostanie zarachowana na poczet ceny nabycia Nieruchomości.
Skutkiem uchylenia się przez najlepszego oferenta negocjacji od zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, będzie przepadek zaliczki.
Zaliczki wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte lub wybrane, zostaną zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek w terminie nie później niż 7 dni od daty podpisania protokołu z zakończenia negocjacji.

VII Miejsce i termin negocjacji:
Miejscem przeprowadzenia negocjacji będzie siedziba Spółki, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Sala konferencyjna (pokój nr 114).
Termin rozpoczęcia i zakończenia negocjacji zostaje ustalony od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
Wszelkie powiadomienia związane ze złożonym Zgłoszeniem oraz z dalszymi negocjacjami mogą być skutecznie dokonywane przez Spółkę na podany przez oferenta w Zgłoszeniu adres siedziby/zamieszkania lub adres e-mail.
Ustalenie indywidualnych terminów na prowadzenie ustnych negocjacji nastąpi drogą mailową lub telefonicznie w terminie 1 dnia roboczego od zakończenia terminu do złożenia Zgłoszenia.

VIII Dodatkowe informacje:
Do przeprowadzenia negocjacji wystarczy jedna złożona oferta.
Oferta nie spełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu.
Spółka może odrzucić Zgłoszenie do negocjacji, jeżeli:
a) nie odpowiada warunkom negocjacji;
b) nie zawiera danych wymienionych w pkt. V lub dane te są niekompletne.

Spółka przeprowadza kolejno, w terminach podanych w zaproszeniu ustne negocjacje z poszczególnymi oferentami. Dodatkowe propozycje oferentów złożone ustnie w toku negocjacji nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
Wybierając Nabywcę, Spółka będzie brała pod uwagę proponowaną cenę nabycia oraz sposób jej zapłaty.
Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Spółka na uzasadniony wniosek Nabywcy może wyrazić zgodę na zapłatę ceny w terminie oznaczonym w umowie sprzedaży. W przypadku nie uiszczenia przez Nabywcę ceny sprzedaży w wymaganym terminie, wpłacona zaliczka przepada na rzecz Spółki.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży Nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego i opłaty sądowej ponosi Nabywca.
Prowadzone negocjacje traktowane będą jak informacje poufne Spółki. Oferenci zobowiązani są do zachowania w tajemnicy w szczególności przebiegu rozmów, ich treści oraz oferowanych w trakcie negocjacji warunków nabycia Nieruchomości, co zostanie udokumentowane pisemnym zobowiązaniem do zachowania poufności, podpisanym w dniu rozpoczęcia negocjacji.
Z przeprowadzonych z oferentem negocjacji sporządzony zostanie protokół zawierający proponowaną cenę nabycia Nieruchomości oraz inne istotne informacje, w tym sposób zapłaty ceny. Protokół z zakończenia negocjacji zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, który podpiszą oferent oraz Spółka.
Termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie określony przez Spółkę w ciągu 14 dni po wyłonieniu najlepszego oferenta negocjacji.

IX Zastrzeżenia:
Spółka zastrzega sobie prawo do:
a) zamknięcia negocjacji bez wybrania nabywcy Nieruchomości,
b) odpowiedzi tylko na wybrane przez siebie Zgłoszenia,
c) negocjowania z kilkoma oferentami jednocześnie,
d) odstąpienia od negocjacji oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do zamknięcia negocjacji bez zawarcia umowy sprzedaży w każdym czasie i na każdym etapie postępowania i z tych tytułów nie będą przysługiwały oferentom żadne roszczenia wobec Spółki,
e) przedłużenia terminu do składania Zgłoszenia przystąpienia do negocjacji,
f) możliwości przedłużenia terminu zakończenia negocjacji,
g) żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dokumentów od uczestników negocjacji.

Spółka nie odpowiada za wady Nieruchomości, o których nie wiedziała w chwili ogłaszania zaproszenia do negocjacji na sprzedaż Nieruchomości.
Oglądanie Nieruchomości nie jest obowiązkowe, przy czym oferent nie przystępujący do obejrzenia Nieruchomości przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu braku wiedzy co do istniejącego stanu Nieruchomości, stąd nie może zasłaniać się tym, że nie wiedział o wadach Nieruchomości.

X Osoby upoważnione do udzielania informacji:
Dodatkowe informacje na temat Nieruchomości oraz wgląd w dokumentację dotyczącą Nieruchomości można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500 w siedzibie Spółki przy ul. Obozowej 43 w Warszawie w pok. nr 16 w Zespole Zarządzania Nieruchomościami oraz pod nr tel. (22) 391 01 90. Dodatkowe zapytania dotyczące Nieruchomości można składać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym indywidualnie z Zespołem Zarządzania Nieruchomościami w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia składania Zgłoszeń.

Warszawa 11 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-161) przy ul. Obozowej 43 („Spółka”) zaprasza do udziału w negocjacjach na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie ul. Białołęckiej 231 wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na gruncie.

I Opis przedmiotu negocjacji:

Przedmiotem negocjacji jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na gruncie(teren działki zabudowany jest kompleksem biurowo-magazynowo-technicznym), położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka przy ul. Białołęckiej 231, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym nr 9 z obrębu 4-07-11 o powierzchni 23.149 m², oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr WA3M/00335217/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa – IX Wydział Ksiąg Wieczystych), zwanej dalej „Nieruchomością”.

W dziale III księgi wieczystej nie zostały ujawnione żadne obciążenia oraz że w dziale IV księgi wieczystej została ujawniona hipoteka umowna stanowiąca zabezpieczenie spłaty zobowiązania wobec Banku Pekao S.A. z tytułu emisji obligacji.

Hipoteka, o której mowa powyżej, zostanie wykreślona przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży Nieruchomości.

II Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 12.000.000,00 złotych netto (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100), powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie sprzedaży.

Zaliczka wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Cena oferowana przez oferenta nie może być niższa od ceny wywoławczej określonej w niniejszym zaproszeniu,co oznacza iż przedłożenie oferty nabycia Nieruchomości za cenę niższą niż wywoławcza wyłącza możliwość przystąpienia do negocjacji.

III Informacja o przeprowadzonych przetargach

Nieruchomość była przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 8 kwietnia 2014 r. i II przetargu pisemnego nieograniczonego w dniu 31 marca 2016 r które nie zostały rozstrzygnięte w wyżej wymienionych terminach.

IV Zgłoszenie przystąpienia do negocjacji:

Pisemne zgłoszenia przystąpienia do negocjacji (Zgłoszenie) należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Obozowej 43, 01-161 Warszawa, w sekretariacie (I piętro) do dnia 23.05.2016 r. do godziny 14:00, w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie,zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Na kopercie powinny zostać umieszczone dane umożliwiające identyfikację potencjalnego Nabywcy (oferenta) oraz adnotacja ”Zgłoszenie przystąpienia do negocjacji w przedmiocie nabycia nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Białołęckiej 231. Nie otwierać przed 23.05.2016 roku godz.14:00”.

W przypadku przesłania Zgłoszenia za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia Zgłoszenia będzie dzień jego wpływu do Spółki.

Oferent składający Zgłoszenie jest nim związany przez okres 120 (stu dwudziestu) dni od dnia jego złożenia.

V Zgłoszenie powinno zawierać:

a) datę sporządzenia zgłoszenia,

b) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i NIP, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a ponadto aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami negocjacji zamieszczonymi w niniejszym ogłoszeniu/zaproszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

f) dokumenty poświadczające tożsamość osoby podpisującej ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania oferenta i działania w jego imieniu, tj. w szczególności pełnomocnictwo, wydruk z KRS dotyczący oferenta, kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości,

g) w przypadku konieczności uzyskania zgody, od której ustawa warunkuje ważność umowy sprzedaży nieruchomości (w tym oświadczenie osoby trzeciej lub uchwała jednego z organów spółki kapitałowej), dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody lub oświadczenie, że w stosunku do uczestnika przetargu nie jest wymagane uzyskanie zgody na nabycie nieruchomości,

h) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że uczestnik przetargu nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania terminu składania ofert,

i) proponowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty,

j) dowód wniesienia zaliczki,

k) wskazania nr rachunku bankowego, na który zaliczka ma być zwrócona.                                                                   

VI Uczestnictwo w negocjacjach:

Oferentami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą Spółce zaliczkę w wymaganej wysokości, w terminie i sposobie określonym w ogłoszeniu o sprzedaży – zaproszeniu do negocjacji.

W negocjacjach jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;

b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem negocjacji;

c) osoby, które pozostają z Członkami Komisji ds. Sprzedaży nieruchomości w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności;

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w podpunktach a), b), c);

e) cudzoziemcy nie posiadający zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

 

Wymogiem uczestnictwa w negocjacjach jest wpłacenie zaliczki w kwocie 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), w terminie dodnia 23.05.2016 r.do godz. 13:00 na rachunek bankowy Spółki prowadzony w mBank S.A. nr 31 1140 1010 0000 3848 6000 1019 oraz złożenie Zgłoszenia w terminie do dnia 23.05.2016 r. do godz. 14:00.

Za datę wpłaty zaliczki uważa się dzień wpływu środków finansowych na ww. rachunek. Brak wpłaty zaliczki w tym terminie powoduje brak możliwości uczestnictwa w negocjacjach.

Zaliczka wniesiona przez najlepszego oferenta negocjacji zostanie zarachowana na poczet ceny nabycia Nieruchomości.

Skutkiem uchylenia się przez najlepszego oferenta negocjacji od zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, będzie przepadek zaliczki.

Zaliczki wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek, w terminie nie później niż 3 roboczych dni, od daty podpisania protokołu z zakończenia negocjacji.

VII Miejsce i termin negocjacji:

Miejscem przeprowadzenia negocjacji będzie siedziba Spółki, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Sala konferencyjna (pokój nr 114).

Termin rozpoczęcia i zakończenia negocjacji zostaje ustalony od dnia 24.05.2016 r. do dnia 27.05.2016 r.

Wszelkie powiadomienia związane ze złożonym Zgłoszeniem oraz z dalszymi negocjacjami mogą być skutecznie dokonywane przez Spółkę na podany przez oferenta w Zgłoszeniu adres siedziby/zamieszkania lub adres e-mail.

Ustalenie indywidualnych terminów na prowadzenie ustnychnegocjacji nastąpi drogą mailową lub telefonicznie w terminie 1 dnia roboczego od zakończenia terminu do złożenia Zgłoszenia.

VIII Dodatkowe informacje

Do przeprowadzenia negocjacji wystarczy jedna złożona oferta.

Oferta nie spełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu.

Spółka może odrzucić Zgłoszenie do negocjacji, jeżeli:

a) nie odpowiada warunkom negocjacji;

b) nie zawiera danych wymienionych w pkt. V lub dane te są niekompletne.

Spółka przeprowadza kolejno, w terminach podanych w zaproszeniu ustne negocjacje z poszczególnymi oferentami. Dodatkowe propozycje oferentów złożone ustnie w toku negocjacji nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Wybierając Nabywcę, Spółka będzie brała pod uwagę proponowaną cenę nabycia oraz sposób jej zapłaty.

Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Spółka na uzasadniony wniosek Nabywcy może wyrazić zgodę na zapłatę ceny w terminie oznaczonym w umowie sprzedaży. W przypadku nie uiszczenia przez Nabywcę ceny sprzedaży w wymaganym terminie, wpłacona zaliczka przepada na rzecz Spółki.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży Nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego i opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Prowadzone negocjacje traktowane będą jak informacje poufne Spółki. Oferenci zobowiązani są do zachowania w tajemnicy w szczególności przebiegu rozmów, ich treści oraz oferowanych w trakcie negocjacji warunków nabycia Nieruchomości, co zostanie udokumentowane pisemnym zobowiązaniem do zachowania poufności, podpisanym w dniu rozpoczęcia negocjacji.

Z przeprowadzonych z oferentem negocjacji sporządzony zostanie protokół zawierający proponowaną cenę nabycia Nieruchomości oraz inne istotne informacje, w tym sposób zapłaty ceny. Protokół z zakończenia negocjacji zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, który podpiszą oferent oraz Spółka.

Termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie określony przez Spółkę w ciągu 14 dni po wyłonieniu najlepszego oferenta negocjacji.

IX Zastrzeżenia:

Spółka zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia negocjacji bez wybrania nabywcy Nieruchomości,

b) odpowiedzi tylko na wybrane przez siebie Zgłoszenia,

c) negocjowania z kilkoma oferentami jednocześnie,

d) odstąpienia od negocjacji oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do zamknięcia negocjacji bez zawarcia umowy sprzedaży w każdym czasie i na każdym etapie postępowania i z tych tytułów nie będą przysługiwały oferentom żadne roszczenia wobec Spółki,

e) przedłużenia terminu do składania Zgłoszenia przystąpienia do negocjacji,

f) możliwości wydłużenia terminu zakończenia negocjacji,

g) żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dokumentów od uczestników negocjacji.

Spółka nie odpowiada za wady Nieruchomości, o których nie wiedziała w chwili ogłaszania zaproszenia do negocjacji na sprzedaż Nieruchomości.

Oglądanie Nieruchomości nie jest obowiązkowe, przy czym oferent nie przystępujący do obejrzenia Nieruchomości przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu braku wiedzy co do istniejącego stanu Nieruchomości, stąd nie może zasłaniać się tym, że nie wiedział o wadach Nieruchomości.

X Osoby upoważnione do udzielania informacji

Dodatkowe informacje na temat Nieruchomości oraz wgląd w dokumentację dotyczącą Nieruchomości można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500 w siedzibie Spółki przy ul. Obozowej 43 w Warszawie w pok. nr 16 w Zespole Zarządzania Nieruchomościami oraz pod nr tel. (22) 862 75 76.Dodatkowe zapytania dotyczące Nieruchomości można składać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym indywidualnie z Zespołem Zarządzania Nieruchomościami w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia składania Zgłoszeń.                

W związku z art. 137 ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. jako zarządzający składowiskiem odpadów tworzy fundusz rekultywacyjny. Realizując tym samym zapisy ustawy o odpadach Spółka informuje, że udział w cenie za przyjęcie 1 tony odpadów do unieszkodliwiania na składowisku odpadów Radiowo środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 14,6% na dzień 23.07.2013r.

Oferujemy do sprzedaży w przyszłym roku kalendarzowym nadwyżki energii elektrycznej produkowanej w zakładzie przy ulicy Gwarków 9 w ilości 3500 MWh rocznie.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie jest
Pan Sylwester Dobrzyński
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 663 661 339