Klauzula informacyjna dotycząca podmiotów, z którymi Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

zamierza zawrzeć umowy lub zawarło umowy, będące wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43;
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a cel przetwarzania jest związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017, 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
• prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO;
• prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 na podstawie art. 16 RODO;
• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
9. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.: iodo@mpo.com.pl


 1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Platforma e-Zamawiający

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która od 18 października 2018 będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert w postaci elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Rejestracja na platformie (w strefie Wykonawcy) zajmie Państwu tylko 2 min, a uzyskacie Państwo bezpłatny dostęp do konta Basic na Marketplanet OnePlace.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Zespołu Wsparcia Technicznego Marketplanet OnePlace, który udziela wszelkich informacji związanych z zakładaniem konta (rejestracją), procesem składania ofert, czy innych aspektów technicznych dotyczących korzystania z platformy. Zespół Wsparcia Technicznego Marketplanet OnePlace, który oferuje Państwu pełne i profesjonalne wsparcie dostępny jest dla Państwa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace.admin@marketplanet.pl.

Wejście na platformę poprzez link: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

 

Postępowania prowadzone poza Platformą

Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie (JRP.27.2.2017.MP)

Utworzono: 2017-05-22

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie Kontraktu 5 „Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie” realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”

Nazwa Data zamieszczenia
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pismo Zamawiającego znak: JRP.27.2.2017.102.MP 2019-05-08
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu Wykonawcy oraz o klasyfikacji ofert - pismo Zamawiającego znak: JRP.27.2.2017.91.MP 2018-11-27
Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty - pismo z dnia 27.09.2018 r. znak: JRP.27.2.2017.82.MP 2018-09-27
Ranking ofert 2018-04-27
Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert 2018-01-24
pismo nr JRP.27.2.2017.36.MP z dnia 20.12.2017_zmiana pkt.18.1 IDW 2017-12-20
Pismo nr JRP.27.2.2017.35.MP z dnia 18.12.2017 r._odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-12-18
pismo Zamawiającego nr JRP.27.2.2017.34.MP z dnia 08.12.2017 r. 2017-12-08
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane 2017-12-06
PW_0.00_HVAC_000_05 - Załącznik nr 3 do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
tab.3 - zestawienia materiałów - Załacznik nr 1c do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
PB_0.00_E_010_02 - plan sieci innogy - Załacznik nr 1c do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
PB_0.00_E_011_02 - Załacznik nr 1c do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
PB_0.00_E_012_02 - Załacznik nr 1c do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
PB_0.00_E_013_02 - Załacznik nr 1c do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
PB_0.00_E_014_02 - Załacznik nr 1c do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
PB_0.00_E_015_02 - Załacznik nr 1c do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
PB_0.00_E_016_02 - Załacznik nr 1c do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
PB_0.00_E_017_02 - Załacznik nr 1c do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
PB_0.00_E_018_01 - Załacznik nr 1c do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
PB_0.00_E_019_01 - Załacznik nr 1c do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
PW_0.00_100_02-ELE-innogy - Załacznik nr 1c do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
tab.1 - zestawienie porównawcze innogy - Załacznik nr 1c do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
tab.2a - zestawienia materiałów - docel - Załacznik nr 1c do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
tab.2b - zestawienia materiałów - docel - Załacznik nr 1c do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-04
Pismo JRP.27.2.2017.33.MP SPROSTOWANIE pisma JRP.27.2.2017.32.MP z dnia 01.12.2017 r. 2017-12-04
Pismo nr JRP.27.2.2017.32.MP z dnia 01.12.2017 r._odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-12-01
Wzór gwarancji na podstawie Klauzuli 14.3 2017-12-01
PW_0.00_A_000_06_OPIS TECHNICZNY_rev - Załącznik nr 1 do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-01
PW_1.03-1.04_A_005 - PRZEKROJ A-A_831 - Załącznik nr 1a do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-01
PW_1.08_A_002 - CZĘŚĆ ENERGETYCZNA - RZUT POZIOMU 0,00 - Załacznik 1b do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-01
PW_1.08_A_003 - CZĘŚĆ ENERGETYCZNA - RZUT POZIOMU +4,80 - załacznik 1b do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-01
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - przesłane 2017-12-01
Załacznik nr 2 do pisma JRP.27.2.2017.32.MP 2017-12-01
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane 2017-10-30
Pytanie 830 - logiki sterowania przenoszonych urządzeń 2017-10-24
Pytanie 829 2017-10-24
Pismo nr JRP.27.2.2017.31.MP z dnia 24.10.2017 r._odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-10-24
Załącznik nr 3 do pisma JRP.27.2.2017.31.MP - protokół ZUD 2017-10-24
Załącznik nr 3 do pisma JRP.27.2.2017.31.MP - mapa do protokołu ZUD 2017-10-24
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - przesłane 2017-10-24
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane 2017-09-22
Pismo nr JRP.27.2.2017.30.MP z dnia 15.09.2017 r._odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP .27.2.2017.30.MP - pierwsze odpowiedzi na pytania do siwz 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP .27.2.2017.30.MP - drugie odpowiedzi na pytania do siwz 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP .27.2.2017.30.MP - trzecie odpowiedzi na pytania do siwz 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP .27.2.2017.30.MP - czwarte odpowiedzi na pytania do siwz 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP .27.2.2017.30.MP - piąte odpowiedzi na pytania do siwz 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP .27.2.2017.30.MP - szóste odpowiedzi na pytania do siwz 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP .27.2.2017.30.MP - siódme odpowiedzi na pytania do siwz 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP .27.2.2017.30.MP - ósme odpowiedzi na pytania do siwz 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP .27.2.2017.30.MP - dziewiąte odpowiedzi na pytania do siwz 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP .27.2.2017.30.MP - dziesiąte odpowiedzi na pytania do siwz 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP.27.2.2017.30.MP - jedenaste odpowiedzi na pytania do siwz 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP .27.2.2017.30.MP - odpowiedź 744,754 i BAT 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP .27.2.2017.30.MP - sprostowanie do szóste odpowiedzi na pytania do siwz 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP .27.2.2017.30.MP - modyfikacja SIWZ 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP .27.2.2017.30.MP - Odpowiedzi na pytania po KIO 2017-09-15
Załącznik do pisma JRP .27.2.2017.30.MP - Odpowiedź na pytanie nr 458 2017-09-15
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - przesłane 2017-09-15
Pismo nr JRP.27.2.2017.29.MP z dnia 12.09.2017_odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-09-13
Pismo nr JRP.27.2.2017.25.MP z dnia 31.08.2017 r._odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z załącznikami 2017-08-31
Pismo nr JRP.27.2.2017.24.MP z dnia 23.08.2017 r._odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-08-23
Załącznik nr 1 do pisma JRP.27.2.2017.24.MP z dnia 23.08.2017 r. - wyrok KIO 1117/17, 1128/17 2017-08-23
Pismo nr JRP.27.2.2017.23.MP z dnia 22.08.2017 r._odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-08-23
Załącznik nr 1 do pisma JRP.27.2.2017.23.MP z dnia 22.08.2017 r. - Obliczenia statyczne dla obiektu 1.03. 2017-08-23
Załącznik nr 2 do pisma JRP.27.2.2017.23.MP z dnia 22.08.2017 r. - Obliczenia statyczne dla obiektu 1.04. 2017-08-23
Załącznik nr 3 do pisma JRP.27.2.2017.23.MP z dnia 22.08.2017 r. - Wyposażenie sal konferencyjnych 2017-08-23
Załącznik nr 4 do pisma JRP.27.2.2017.23.MP z dnia 22.08.2017 r. - Lista posiadanej dokumentacji urządzeń wchodzących w skład instalacji 2017-08-23
Pismo nr JRP.27.2.2017.22.MP z dnia 14.08.2017 r._odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-08-14
Pismo nr JRP.27.2.2017.21.MP z dnia 02.08.2017 r._odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-08-03
Załączniki 1-7 do pisma JRP.27.2.2017.21.MP z dnia 02.08.2017 r. 2017-08-03
Załącznik nr 5 do pisma JRP.27.2.2017.21.MP - rezerwa terenu pod zaplecze spalarni 2017-08-03
Pismo nr JRP.27.2.2017.20.MP_odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-07-24
Załącznik nr 1 do pisma JRP.27.2.2017.20.MP - Załącznik nr 1A ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 2017-07-24
Pismo JRP.27.2.2017.19.MP - sprostowanie pisma JRP.27.2.2017.18.MP z dnia 17.07.2017 r. 2017-07-18
Załącznik nr 6 (cz.1) do pisma JRP.27.2.2017.18.MP - UR_0.0_HVAC_001_01 -Plan zagodpodarowania terenu 2017-07-18
Załącznik nr 6 (cz.2) do pisma JRP.27.2.2017.18.MP - UR_0.0_HVAC_004_01 - Schemat dystybucji ciepła.dwg 2017-07-18
Załącznik nr 6 (cz.3) do pisma JRP.27.2.2017.18.MP - UR_0.06_HVAC_006_00_Instalacje dezodoryzacji-tymczasowa hala składowania odpadów 2017-07-18
Załącznik nr 6 (cz.4) do pisma JRP.27.2.2017.18.MP - UR_00_E_001_02 - Plan zagospodarowania terenu zasilania elektrycznego 2017-07-18
Załącznik nr 6 (cz.5) do pisma JRP.27.2.2017.18.MP - UR_1.02A_HVAC_002_01 - Rzut_poziomu_0,00.dwg 2017-07-18
Załącznik nr 6 (cz.6) do pisma JRP.27.2.2107.18.MP - UR_1.04_HVAC_003_01 - Dystrybucja ciepła na potrzeby własne.dwg 2017-07-18
Załącznik nr 6 (cz.7) do pisma JRP.27.2.2107.18.MP - UR_1.04_HVAC_005 - Instalacje wentylacji - obiekt 1-04_rzut poziomów 0,00, +4,80, +9,00 1 2017-07-18
Pismo nr JRP.27.2.2017.18.MP z dnia 17.07.2017 r._odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-07-17
Załączniki do pisma nr JRP.27.2.2107.18.MP z dnia 17.07.2017 2017-07-17
Załącznik nr 1 do pisma JRP.27.2.2017.18.MP - Innogy_akceptacja_trasy_kab_SN. 2017-07-17
Załącznik nr 2 do pisma JRP.27.2.2017.18.MP - warunki techniczne przyłączenia komory ciepłowniczej do sieci Innogy 2017-07-17
Załącznik nr 3 do pisma JRP.27.2.2017.18.MP - PW_0.00_A_000_01_zal 1 - meble 2017-07-17
Załącznik nr 4 do pisma JRP.27.2.2017.18.MP - Załącznik 1B - Wzór Formularza Cenowego 2017-07-17
Załącznik nr 5 do pisma JRP.27.2.2017.18.MP - PW_2.04_E_200_00_Schemat Rozdzielnicy +2.04R01 2017-07-17
Pismo nr JRP.27.2.2017.17.MP z dnia 10.07.2017 r._odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-07-10
sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - przesłane 2017-07-10
Pismo nr JRP.27.2.2017.16.MP z dnia 30.06.2017 r._odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-07-03
Załącznik do pisma nr JRP.27.2.2017.16.MP 2017-07-03
Załącznik do pisma nr JRP.27.2.2017.16.MP - edytowalny 2017-07-03
Pismo nr JRP.27.2.2017.15.MP z dnia 23.06.2017 r._odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-06-23
Załącznik do pisma nr JRP.27.2.2017.15.MP 2017-06-23
Załącznik do pisma nr JRP.27.2.2017.15.MP WERSJA EDYTOWALNA 2017-06-23
sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - przesłane 2017-06-23
Pismo JRP.27.2.2017.11.MP modyfikacja SIWZ 2017-06-16
Pismo JRP.27.2.2017.7.MP Informacja o wniesieniu odwołania przez RAFAKO S.A. 2017-06-05
Załącznik nr 1 do pisma nr JRP.27.2.2017.7.MP ODWOŁANIE RAFAKO S.A. 2017-06-05
Pismo nr JRP.27.2.2017.5.MP z dnia 02.06.2017 r._odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-06-02
Pismo JRP.27.2.2017.6.MP Informacja o wniesieniu odwołania przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa 2017-06-02
Załączniki do SIWZ po modyfikacji wprowadzonej pismem JRP.27.2.2017.5.MP- edytowalne 2017-06-02
Załącznik do pisma nr JRP.27.2.2017.6.MP ODWOŁANIE PZPB 2017-06-02
Pismo nr JRP.27.2.2017.4.MP z dnia 01.06.2017 r._odpowiedzi na pytania Wykonawców 2017-06-01
Zal_01_PFU_K5_dysponowanie 2017-05-23
Zal_02_PFU_K5_Mapa 2017-05-23
Zal_03_PFU_K5_wypis i wyrys z MPZP 2017-05-23
Zal_04_PFU_K5_Dok.hydrogeologiczna 2017-05-23
Zal_05_PFU_K5_Projekt_monitoringu_ochr_srod 2017-05-23
Zal_06_PFU_K5_Pozwolenie zintegrowane 2017-05-23
Zal_07_PFU_K5_Inwentaryzacja_arch_bud 2017-05-23
Zal_08_PFU_K5_Pozostale_uzgodnienia_i_projekty 2017-05-23
Zal_09_PFU_K5_Zest_urzadz_MPO 2017-05-23
Zal_10_PFU_K5_Projekt_budowlany 2017-05-23
Zal_11_PFU_K5_Wytyczne_wykonawcze_ppoz 2017-05-23
Zal_12_PFU_K5_PUR 2017-05-23
Zal_13_PFU_K5_schem_technolog 2017-05-23
Zal_14_PFU_K5_Wytyczne_wykonawcze_branzowe 2017-05-23
Zal_15_PFU_K5_Wymagania_BIM 2017-05-23
Zal_16_PFU_K5_Projekt_badan_odpadow 2017-05-23
Zal_17_PFU_K5_Podzial_obowiazkow 2017-05-23
Zal_18_PFU_K5_Pomiary_halasu 2017-05-23
Zal_01_PFU_K5_cz. II_Koncepcja_s.c 2017-05-23
Zal_02_PFU_K5_cz. II_Opinia_geotechniczna_dla_Ciepłociągu_Północnego_Zewnetrznego 2017-05-23
Zal_03_PFU_K5_ cz.II_Inwentaryzacja_zieleni_dla_Ciepociagu_Północnego_Zewnętrznego 2017-05-23
Zal_04_PFU_K5_ cz.II_Ostateczna_Decyzja_Środowiskowa_1-2017_z_dnia_20_stycznia_2017_r 2017-05-23
Zal_05_PFU_K5_cz.II_Warunki_techniczne_przyłączenia_ZUSOK_do_sieci_ciepłowniczej 2017-05-23
Część_I_SIWZ_-_Instrukcja_dla_Wykonawców 2017-05-23
Część_II_SIWZ_-_Kontrakt 2017-05-23
Załączniki_do_SIWZ_-_edytowalne 2017-05-23
PFU_K5_część_I 2017-05-23
PFU_K5_część_II 2017-05-23
ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane 2017-05-23
JEDZ 2017-05-23
PFU_K5_cz. I_ B_informacyjna 2017-05-23
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-22
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje na temat ewentualnych modyfikacji SIWZ oraz innych wiadomości dotyczących prowadzonego postępowania o numerze (nr_postepowania), prosimy o zarejestrowanie się:
E-mail*
Proszę podać adres e-mail.

Powtórz e-mail*
Adres e-mail różni się od podanego powyżej.

Nazwa wykonawcy*
Proszę wpisać nazwę wykonawcy.

Captcha*
Captcha
OdświeżWpisany kod różni się tego na obrazku.