W najbliższą sobotę i niedzielę tj. 8 i 9 września br., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m st. Warszawie po raz kolejny organizuje interwencyjne odbiory odpadów z Mokotowa. Pracownicy MPO zadeklarowali gotowość do pracy w tych dniach.

Wstępny plan odbioru odpadów w sobotę przewiduje realizacje 33 tras, a w niedziele 39 tras, co oznacza że na ulice Mokotowa wyjadą w weekend 72  śmieciarki. Załogi będą realizowały odbiór wszystkich odpadów, zgodnie z zasadami segregacji, czyli każda frakcja odpadów będzie odbierana oddzielnie. Ekipy MPO będą dodatkowo wspomagane przez pracowników nadzoru, poruszających się oznakowanym pojazdem MPO (fiat Panda).

Dzięki zaangażowaniu pracowników MPO, sytuacja na Mokotowie stale się poprawia, o czym świadczy analiza realizowanych zadań. Potwierdzeniem jest wyraźny spadek zgłoszeń i reklamacji od mieszkańców.

 

 TOM2437

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.  odbierało po raz kolejny odpady od mieszkańców Mokotowa przez cały weekend. W sobotę 1-ego i niedzielę 2-ego września br., na ulice wyjechało łącznie 67 śmieciarek, które zrealizowały 60 tras interwencyjnych oraz 7 z sobotniego harmonogramu. Ekipy MPO w ciągu dwóch dni obsłużyły łącznie około 3500 Punktów Odbioru Odpadów, odbierając z Mokotowa 389,90 ton odpadów komunalnych różnych frakcji. Każda frakcja odpadów odbierana jest oddzielnie.

Jednocześnie informujemy, że odpady z dzielnicy Mokotów, będą odbierane sukcesywnie do momentu osiągnięcia zakładanego poziomu obsługi i zadowolenia mieszkańców dzielnicy Mokotów.

Zgodnie z ustaleniami Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.  odebrało odpady od mieszkańców Mokotowa w sobotę 25-ego i niedzielę 26-ego sierpnia. W miniony weekend ekipy MPO odebrały ponad 400 ton odpadów z ponad 4 tysięcy punków odbioru.

Podczas zaplanowanych w ubiegły weekend odbiorów na ulice Mokotowa wyjechały 72 śmieciarki MPO, zrealizowano 65 tras interwencyjnych w ramach zgłoszeń i reklamacji mieszkańców oraz 7 tras zgodnie z harmonogramem odbioru. Za odbiór odpadów odpowiadało 190 pracowników MPO.

Ekipy MPO dokładają wszelkich starań, aby odbiór odpadów ze wszystkich 11 obsługiwanych dzielnic przebiegał sprawnie. Spółka odbiera odpady komunalne od około 1 200 000 mieszkańców stolicy, co stanowi blisko 70 % udziału warszawskiego rynku.

 Odbiór odpadów Mokotów

Informujemy, że w najbliższą sobotę (25 sierpnia) i niedzielę (26 sierpnia) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m st. Warszawie po raz kolejny organizuje dodatkowe interwencyjne odbiory odpadów z Mokotowa.

Pracownicy MPO wyrazili chęć dodatkowej pracy w nadchodzący weekend. Wstępny plan odbioru odpadów w dniu 25 sierpnia br. przewiduje m.in. realizacje co najmniej 12 tras interwencyjnych w ramach zgłoszeń i reklamacji oraz 7 realizowanych zgodnie z harmonogramem sobotnim. Załogi interwencyjne będą realizowały odbiór odpadów zmieszanych w ramach realizacji zgłoszeń oraz będą odbierały gabaryty, odpady zielone i segregowane suche z pojemników typu „Dzwon”. Dodatkowo ekipy MPO będzie wspomagać pracownik nadzoru kontrolujący jakość pracy, poruszający się pojazdem oznakowanym MPO (fiat Panda).

Na niedzielę przewidujemy jeszcze większą ilość wykonywanych odbiorów, wykonanych zostanie ogółem 41 tras. Odbierane będą wszystkie typy odpadów, zgodnie z zasadami segregacji. Również w niedzielę sprawowany będzie nadzór nad realizacją zadań przez pracowników jeżdżących pojazdami oznakowanymi MPO.

Według docierających do nas informacji od mieszkańców, sytuacja na Mokotowie stale się poprawia. Znacznie przybywa zadowolonych mieszkańców, a ubywa reklamacji. Spółka dąży do tego, aby odbierać odpady z dzielnicy Mokotów zgodnie z harmonogramem, a w przypadku nieuwzględnienia pojedynczych lokalizacji, odpady z nich odbierane są w ramach odbiorów interwencyjnych. Każda interwencja mieszkańca, skutkuje działaniami naprawczymi ze strony MPO, w możliwie jak najkrótszym czasie.

Załogi MPO objechały wszystkie nieruchomości Mokotowa - wielokrotnie, zgodnie z wymaganą i planowaną częstotliwością. Nie sądzimy, aby nadal zdarzały się przypadki altanek śmietnikowych, z których nie są odbierane odpady. Natomiast występują nieliczne przypadki nieruchomości, do których nie  zawsze posiadamy dostęp (źle zaparkowane samochody, zamknięta brama wjazdowa, itp.). Incydentalnie może zdarzyć się również, że z danej nieruchomości - mimo zaplanowanego odbioru - załogi MPO nie odebrały odpadów, bo nie mogły zlokalizować altanki śmietnikowej. Zapoznanie się i nauczenie topografii poszczególnych punktów odbioru odpadów i właściwej drogi dojazdu do altanek przez nowe załogi wymaga po prostu czasu. Zakończenie tego procesu, pozwoli na skrócenie czasu odbioru do minimum. Zarząd Spółki oraz pracownicy dokładają wszelkich starań, by powierzone zadanie zrealizować w pełni profesjonalnie.

Warszawa, 21 sierpnia 2018 r.

OŚWIADCZENIE
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie

 

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, dotyczących planowanej rzekomo przez związki zawodowe akcji strajkowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie (MPO), Zarząd Spółki oświadcza:

Związki zawodowe zrzeszone w MPO, działają w sposób odpowiedzialny w trosce o zachowanie, jak najwyższego poziomu usług, świadczonych na rzecz Mieszkańców Warszawy, szanując przy tym ponad 90-cio letnią tradycję Firmy. Zarząd MPO spotyka się z przedstawicielami  związków  zawodowych, przynajmniej raz w miesiącu oraz na bieżąco z szerokim przedstawicielstwem pracowników. Prowadzony jest stały dialog na temat najważniejszych spraw Spółki oraz oczekiwań i postulatów Pracowników. W ciągu ostatnich tygodni do zarządu MPO nie dotarły żadne sygnały świadczące o przygotowywanej akcji protestacyjnej lub strajkowej.   
Zgodnie z porozumieniem z sierpnia 2017 r. Zarząd MPO obecnie negocjuje ze Związkami Zawodowymi drugi etap podwyżek płac w Spółce, jako wynik wartościowania stanowisk pracy oraz oczekiwań Pracowników. Jesteśmy w trakcie formalnych negocjacji.
W związku z zaistniałą sytuacją na Mokotowie, Zarząd MPO uruchomił wielowymiarowy program zachęt dla pracowników, którzy dobrowolnie zdecydują się zwiększyć aktywność zadaniową w tym przejściowym okresie. Program spotkał się z pozytywną reakcją naszych Pracowników.   
Wszelkie próby destabilizacji funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie, poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, traktujemy, jako działanie na szkodę naszej Spółki.
Wobec tych, którzy stawiają przede wszystkim na tanią sensację i animowanie „nowej rzeczywistości” z pominięciem rzetelnych, sprawdzonych i prawdziwych informacji, rozważymy podjęcie kroków prawnych.

Miejskie Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.  będzie dodatkowo odbierać odpady z Mokotowa w Święto 15 sierpnia br.

W miniony weekend ekipy MPO odebrały od mieszkańców Mokotowa 550 ton odpadów z ponad 2 tysięcy punków odbioru. Od dnia rozpoczęcia obsługi mieszkańców Mokotowa, czyli od 1 sierpnia ekipy MPO dotarły do prawie wszystkich punktów odbioru odpadów. W sobotę i niedzielę (13 i 14 sierpnia) z kilkudziesięciu altan, załogom nie udało się odebrać odpadów,  głównie z powodu braku możliwości dostania się do nich, np. przez zamknięty wjazd na teren chronionych osiedli czy też nieprzejezdną drogę blokowaną przez źle zaparkowane auta. Pracownicy odbierają wszystkie odpady, tzn. opróżniają  zarówno pojemniki, jak również zabierają odpady pozostawione „luzem” w altanach lub przed altanami. Z informacji, które docierają od mieszkańców Mokotowa wynika, że z każdym dniem sytuacja ulega widocznej poprawie.

Podczas dodatkowych odbiorów 15 sierpnia na ulice Mokotowa wyjedzie  około 45 oznakowanych śmieciarek MPO oraz 140 pracowników. Skierowanie dodatkowych ekip do dzielnicy Mokotów nie zaburzy odbioru odpadów w pozostałych 10 dzielnicach obsługiwanych przez Spółkę, ponieważ wyjazdy interwencyjne odbywają niezależnie od harmonogramu odbioru.

Wstępny plan odbioru odpadów w dniu 15 sierpnia br. przewiduje m.in. realizacje co najmniej 5 tras interwencyjnych w ramach zgłoszeń i reklamacji  oraz dokończenie „trasówek” z 13 i 14 sierpnia z odbiorem wszystkich frakcji odpadów tj. zmieszanych, segregowanych suchych, frakcji szklanej, zielonej oraz wielkogabarytowej. Każda frakcja odpadów odbierana jest oddzielnie.

SAMOCHÓD MPO

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. od 1 sierpnia br. obsługuje w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Dzielnicę Mokotów. Pomimo zaledwie dwutygodniowego terminu na przygotowanie, Spółka terminowo wystartowała do realizacji zadania. Udało się  zorganizować pojemniki oraz pojazdy, odebrać klucze od wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, stworzyć harmonogram, skompletować załogi i opracować trasy. Prowadzona jest szeroka kampania rekrutacyjna w celu pozyskania pracowników.

Wspomniany brak czasu spowodował, że nie wszystko zostało jeszcze zrealizowane zgodnie z założeniami. W okresie przejściowym mogą wystąpić przejściowe trudności w terminowym odbiorze odpadów z Państwa posesji. Spółka z uwagą analizuje każdy Wasz sygnał, każdą interwencję. Każdy Wasz głos, również ten krytyczny jest dla nas cenny, gdyż pozwala nam wyciągać właściwe wnioski w celu usprawnienia odbioru odpadów. Uruchomiliśmy specjalną infolinię. Można się z nami również kontaktować poprzez naszą stronę internetową.

Drodzy Mieszkańcy,

Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Zapewniamy, że żadna Wasza interwencja nie pozostanie bez odpowiedzi. Odpady będziemy odbierać sukcesywnie do momentu osiągnięcia zakładanych celów i Państwa zadowolenia. Pracujemy z wykorzystaniem wszystkich sił i środków, które są do naszej dyspozycji. Będziemy pracowali dodatkowo w weekendy i święta.

Głęboko wierzymy, że w już niedługim czasie uporamy się ze wszystkimi zadaniami. Za przejściowe niedogodności serdecznie przepraszamy, prosząc jedocześnie o zrozumienie.   

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. odbiera i z uwagą analizuje każdy sygnał od mieszkańców Mokotowa – dzielnicy, którą Spółka obsługuje w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zaledwie od 1 sierpnia br. (czyli od niespełna 10 dni).

W krótkim czasie na przygotowanie niezwykle trudnego zadania, bo zaledwie w ciągu 2 tygodni - gdzie standardowo optymalny czas to 3-4 miesiące - Spółka terminowo wystartowała do realizacji odbioru odpadów z Mokotowa. Udało się zorganizować pojemniki oraz pojazdy, przejąć większość kluczy do altan śmietnikowych, stworzyć harmonogram, skompletować załogi, opracować trasy, uruchomić infolinię, a także zracjonalizować zadania załóg w taki sposób, żeby optymalnie wykorzystać potencjał pracowników oraz pojazdów. Aby ułatwić kontakt mieszkańców z MPO, zwiększona została obsada na stanowiskach do obsługi klientów Mokotowa. Nadal prowadzona jest szeroka kampania rekrutacyjna na stanowiska kierowców śmieciarek, którzy sukcesywnie są zatrudniani.

Załogi MPO pracują na pełnych obrotach. Liczba dni, w których odbierane są odpady została zwiększona o soboty i niedziele.

Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę, że realizacja odbioru odpadów z Mokotowa nie jest jeszcze na takim poziomie jak w pozostałych 10-ciu dzielnicach, obsługiwanych przez MPO, ale z każdym dniem będzie następowała poprawa. Należy podkreślić, że obsługa Mokotowa zamieszkałego przez blisko ćwierć miliona osób, oznacza odbiór odpadów z ponad 9 tysięcy punktów odbioru i opróżnienie ponad 21 tysięcy pojemników.

W początkowym okresie obsługi mogą pojawić się doraźne niedogodności w niektórych punktach odbioru Mokotowa, które na bieżąco są usuwane. Warto wziąć pod uwagę, że pierwsze dni odbioru to dla załóg nowe adresy. Zatem muszą zapoznać się chociażby ze specyfiką niektórych lokalizacji. Chodzi o takie czynniki jak łatwość dostępu czy sposób podjazdu do altanek. Zapoznanie się i nauczenie topografii przez nowe załogi to skrócenie do minimum czas odbioru.

Każda interwencja mieszkańca skutkuje działaniami naprawczymi ze strony MPO, w moż­liwie jak najkrótszym czasie. Można się z nami również kontaktować poprzez stronę www Spółki. Żadna interwencja ze strony mieszkańców Mokotowa, jak również mieszkańców pozostałych 10 dzielnic obsługiwanych przez MPO, nie pozostaje bez odpowiedzi i odpowiedniej reakcji. Spółka jest otwarta na wszelkie uwagi i sugestie warszawiaków. W sytuacjach najbardziej pilnych zgłaszanych przez mieszkańców Spółka już podejmuje szerokie działania interwencyjne. W najbliższe weekendy oraz w dniu 15-ego sierpnia br. będą realizowane dodatkowe odbiory interwencyjne na terenie całego Mokotowa.

Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań, by powierzone zadanie zrealizować w pełni profesjonalnie.

* * *

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. obsługuje obecnie 11 stołecznych dzielnic, odbierając odpady komunalne od około 1 200 000 mieszkańców stolicy, co stanowi blisko 70 % warszawskiego rynku.

O możliwościach Spółki świadczą fakty: 4 bazy transportowe, flota 165 pojazdów do odbioru odpadów, z tego blisko 120 pojazdów bezpylnych, w tym 27 to pojazdy ekologiczne napędzane CNG oraz 46 samochodów kontenerowych.

Przy odbiorze odpadów zatrudnionych jest ponad 600 wyszkolonych pracowników. MPO realizując 151 trasy obsługuje ponad 56 tysięcy punktów odbioru (ok. 114 tysięcy pojemników i ok.1 200 kontenerów).

MPO scania

W ramach działań, pozwalajacych na reagowanie na pojawiajace się problemy (i ich natychmiastowe rozwiązywanie ) MPO dodatkowo zorganizowało dedykowany zespół ds. relacji z mieszkańcami Mokotowa. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować w godz. 7:00-16:00 pod nr 22 3910 248, 22 3910 249 lub 22 3910 100 bądż mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Zachęcamy także Państwa do kontaktowania się z nami poprzez formularz na naszej stronie internetowej pod adresem: www.mpo.com.pl  (zakładka ,,Napisz do nas"). Istnieje także mozliwość zgłoszeń za posrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, z którym MPO ścisle współpracuje.