Odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Jego harmonogram będzie zbliżony do dotychczasowego, jednak możliwe będą korekty wynikające z przyczyn technicznych. Jest dostępny na naszej stronie w zakładce ,,Harmonogram odbioru" oraz na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.

Mieszkańcy zostaną poinformowani o zmianie operatora, m.in. poprzez strony internetowe urzędu, plakaty wywieszona na klatkach i ulotki dostarczone do domów jednorodzinnych (podczas pierwszego odbioru odpadów) oraz ogłoszenia w prasie.

Więcej informacji: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zmiana-firmy-odbieraj-cej-odpady-na-mokotowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. obsługuje obecnie 10 warszawskich dzielnic tj. Bemowo, Białołękę, Bielany, Ochotę, Śródmieście, Targówek, Wolę, Włochy, Ursus oraz Żoliborz. Odbiera odpady komunalne od miliona mieszkańców stolicy, co stanowi 58% udziału stołecznego rynku.

Spółka posiada 4 bazy transportowe oraz flotę ponad 150 pojazdów do odbioru odpadów, z tego ponad 100 samochodów bezpylnych, w tym 33 pojazdy ekologiczne napędzane CNG oraz 50 samochodów kontenerowych, wyposażonych m.in. w systemy ważeń i GPS.

Przy odbiorze odpadów jest zatrudnionych ponad 600 pracowników. MPO realizując dotychczas 124 trasy obsługuje ponad 47 tysięcy punktów odbioru (91 tysięcy pojemników i 1 200 kontenerów).

Informujemy, że w dniach 23-25.07.2018 r. w godz. 10-13-ta na terenie zakładu MPO przy ulicy Kampinoskiej 1 (Radiowo) odbywać się będą ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej.

Celem ćwiczeń jest zapoznanie się jednostek PSP z zakładem, specyfiką pracy, potencjalnymi zagrożeniami pożarowymi i ukierunkowaniem działań jednostek straży w celu szybkiego przeciwdziałania potencjalnym zdarzeniom.

Inicjatorem wydarzenia jest Państwowa Straż Pożarna. W planowanych ćwiczeniach o charakterze teoretycznym ma wziąć udział 5 zastępów z Bielan i Bemowa.

18 czerwca kolejny juz raz Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania  w m.st. Warszawie było obecne na  Rodzinnym Pikniku Ekologicznym w Parku Bródnowskim, zorganizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Dla wszystkich odwiedzających przygotowano bogaty program rekreacyjno – edukacyjny.  MPO przeprowadziło warsztaty recyklingu, w których najmłodsi mieli okazje m.in. wykonać papierowe nakrycia głowy oraz biżuterię z użyciem surowców wtórnych, a także zaprojektować  i wybudować przyjazne dla środowiska domy z kartonu.

image012

16 czerwca z okazji Dnia Gocławia MPO wystawiło w Parku nad Balatonem stoisko informacyjno-edukacyjne w ramach kampanii EkoImpuls dla Warszawy.

Wydarzenie było kolejną okazją do spotkania z mieszkańcami Pragi-Południe, przekazania informacji na temat rozbudowy ZUSOK-u oraz popularyzowania wiedzy na temat wykorzystania odpadów jako surowca energetycznego.


Działaniom informacyjnym towarzyszyły warsztaty projektowania ekologicznych toreb i wykonywania zabawek z makulatury. Alejkami parku przechadzał się EKOBOHATER w towarzystwie animatorów rozdających ulotki informacyjne oraz prowadzących konkursy dotyczące odzysku energii z odpadów.

DSC02727DSC02714

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania w Radiowie przestanie działać prawie 4 miesiące wcześniej niż pierwotnie planowała Spółka.

Pomimo wielu niezależnych ekspertyz stwierdzających, że działalność instalacji nie zagraża zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców oraz środowisku naturalnemu, 7 czerwca 2018 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o wstrzymaniu jej użytkowania. W decyzji uwzględniono termin bezpiecznego dla środowiska zakończenia jej działalności na dzień 10 września 2018 r.

Respektując prawo, MPO wykona decyzję organu, co oznacza, że po tym terminie planowany do zagospodarowania strumień odpadów w instalacji MBP w Radiowie zostanie przekierowany do innych instalacji. Po wygaszeniu instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, obiekt w Radiowie będzie wykorzystywany przez Spółkę na działalność związaną z gospodarka odpadami.

Spółka zamierza skorzystać z przysługującego jej prawa i odwołać się od decyzji WIOŚ do organu II instancji.

Punkt mobilny dla ZUSOK u

Specjalne punkty informacyjne zorganizowane w dniach od 16 do 21 maja były okazją do uzyskania przez mieszkańców informacji na temat rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych.

Po otwartych spotkaniach z mieszkańcami i posiedzeniach Rady Społecznej, mobilne punkty informacyjne stanowiły kolejną formułę bezpośredniego kontaktu inwestora z mieszkańcami trzech warszawskich dzielnic sąsiadujących z inwestycją. Eksperci oraz pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców Targówka, Rembertowa i Pragi –Południe. Walor informacyjny wzbogaciły dostępne na stoisku materiały multimedialne i poligraficzne.

Stały punkt informacyjny dla mieszkańców będzie obecny na terenie budowy ZUSOK przy ul. Zabranieckiej 2 w okresie realizowania prac inwestycyjnych.

W dniach 28 marca – 6 kwietnia 2018 r. firma Kantar Public (wcześniej TNS Polska SA) metodą wywiadów telefonicznych wspieranych komputerowo (CATI) po raz drugi przeprowadziła badanie poziomu satysfakcji mieszkańców Warszawy z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania na reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców 10 dzielnic Warszawy obsługiwanych przez MPO (około 1 mln osób). Poprzednie badanie zrealizowane zostało w dniach 7-12 marca 2017 roku.

 K9A0406 male

Wyniki badania oraz wnioski:

 • Działalność MPO jest bardzo dobrze oceniana przez zdecydowaną większość badanych. 85% ocenia MPO na 4 (raczej dobrze) lub 5 (zdecydowanie dobrze). W przypadku zabudowy jednorodzinnej pozytywne oceny MPO wynoszą aż 89%.
 • Zaledwie 5% mieszkańców Warszawy negatywnie ocenia usługi wykonywane przez MPO, w tym tylko 1% ankietowanych wskazał notę 1 (zdecydowanie źle).
  81% respondentów raczej dobrze lub zdecydowanie dobrze ocenia terminowość odbioru odpadów (w tym aż 87% mieszkańców domów jednorodzinnych). Na nieterminowość odbioru wskazuje tylko 2% mieszkańców.
 • 57% dobrze lub bardzo dobrze ocenia uprzejmość pracowników MPO.
 • Aż 42% mieszkańców wskazywało ocenę neutralną, co najprawdopodobniej jest spowodowane brakiem bezpośredniego kontaktu z pracownikami MPO. Tylko co 50 (mniej niż 2%) respondent źle ocenia uprzejmość pracowników Spółki. W przypadku mieszkańców zabudowy jednorodzinnej pozytywne oceny kultury pracowników MPO deklaruje 74%. Ci mieszkańcy częściej mają bezpośredni kontakt z pracownikami odbierającymi odpady i mogą wskazać ocenę inną niż neutralna.
 • 4 na 5 (81%) respondentów pozytywnie ocenia estetykę pracy MPO, czyli np. zachowanie czystości przy wywozie odpadów. Niezadowolonych z utrzymania czystości po odbiorze odpadów było 3 na 100 badanych.
 • 37% mieszkańców dobrze ocenia łatwość kontaktu z MPO. Również tutaj zdecydowaną większość odpowiedzi stanowią oceny neutralne (59%) wynikające z braku potrzeby kontaktu z MPO, a zatem niemożliwością wyrażenia opinii negatywnej bądź pozytywnej. Tylko 3% respondentów wskazało, że trudno skontaktować się z infolinią Spółki (spadek o 1 pp. w stosunku do badania z 2017 r.).

Nr5ver ogolna big

WizZUSOK1

3 oferty wpłynęły w przetargu na rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK). Instalacja będzie zrealizowana w oparciu
o najnowocześniejsze dostępne na świecie technologie, przekształcając odpady w energię elektryczną i cieplną dla mieszkańców stolicy.

W postepowaniu przetargowym oferty złożyły następujące podmioty:

 • Konsorcjum firm: Astaldi S.p.A.; TM.E. S.p.A. Termomeccanica; Atzwanger S.p.A. – 2 145 120 000,00 zł brutto;
 • Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd. – 1 038 120 000,00 zł brutto;
 • Konsorcjum firm: Constructions Industrielles de la Mediterranee – CNIM S.A.; CNIM Poznań sp. z o.o.; PORR S.A. – 1 728 028 230,00 zł brutto.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 999 559 430,60 zł brutto. W rozpoczynającej się procedurze oceny ofert pod uwagę będzie brany również okres gwarancji na urządzenia i montaż technologiczny, moc elektryczną oraz dyspozycyjność roczną instalacji. Instalacja ma powstać w oparciu o tzw. standard BAT (Best Available Technology) z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii. Tym samym każda z ofert musi spełnić m.in. wymóg rygorystycznych parametrów emisji, niższych od wymaganych prawem norm.

Rozbudowany i zmodernizowany Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ma rozpocząć funkcjonowanie w terminie 36 miesięcy od wejścia na plac budowy. Rocznie obiekt będzie mógł przekształcać w prąd i ciepło ponad 305 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych i wytwarzać energię odpowiadającą zapotrzebowaniu kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych.

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów będzie dopełnieniem miejskiego systemu zagospodarowania odpadów opartego na segregacji u źródła. Inwestycja zaprojektowana została przede wszystkim w odpowiedzi na konieczność zagospodarowania odpadów zmieszanych, mających znikomy walor z punktu widzenia odzysku surowcowego.

Odpady dostarczane do instalacji będą wyładowywane do szczelnego bunkra w hali rozładunku. Panujące tam podciśnienie uniemożliwi wydostawanie się zapachów na zewnątrz obiektu, a najnowsze technologie wykorzystane w procesie oczyszczania spalin pozwolą na uzyskanie znacznie lepszych parametrów od obecnie wymaganych prawem, rygorystycznych norm.

ZUSOK będzie posiadał m.in. zielone dachy, wspomagające retencję wód opadowych i korzystnie wpływające na otoczenie inwestycji oraz transparentne elementy elewacji, które poprawią energooszczędność budynków i uatrakcyjnią wygląd obiektu, a po zmroku dadzą efekt iluminacji. Zaprojektowana w ramach inwestycji ścieżka edukacyjna przebiegać będzie przez cały zakład, w tym przez zielone dachy, umożliwiając zapoznanie się z prowadzonymi procesami technologicznymi, a zakończona będzie w punkcie widokowym znajdującym się ponad 70 metrów nad ziemią.

Zachęcamy do obejrzenia animacji przedstawiającej funkcjonowanie instalacji po rozbudowie: https://www.youtube.com/watch?v=wGqvmKYUovY.