Decyzją z dnia 20 grudnia 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zamknięcie składowiska. Po 1 stycznia 2017 r. na składowisko trafiać będą wyłącznie odpady ziemi i gruzu oraz środek poprawiający właściwości gleby celem zakończenia procesu rekultywacji (wykonanie okrywy rekultywacyjnej i obsianie trawą). Pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów od 1 stycznia 2017 r. zostaną skierowane na inne, posiadające status RIPOK, składowisko w regionie centralnym.

Składowisko Radiowo ma powierzchnię 17,6 hektara i zlokalizowane jest przy północno-zachodniej granicy Warszawy na terenie Gminy Stare Babice i cześciowo na terenie Dzielnicy Bemowo. Od strony północnej sąsiaduje z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, którego właścicielem jest Miejskiego Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Składowisko powstało w 1962 roku i do roku 1991 były na nim składowane odpady komunalne. Od 1992 roku jest to obiekt technologiczny, przyjmujący tak zwane odpady balastowe z kompostowni. Od 2012 roku na składowisko trafiały wyłącznie odpady po-procesowe tj. po przejściu procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania.

W 2009 r. MPO z inicjatywy gminy Stare Babice MPO zleciło wykonanie „Koncepcji rekultywacji składowiska Radiowo z docelowym kierunkiem rekultywacji jako stok narciarski”. Oprócz tras zjazdowych dla narciarzy, snowboardzistów i saneczkarzy, projekt przewiduje też także budowę ścieżek rowerowych i tarasów widokowych. MPO jest odpowiedzialne wyłącznie za ukształtowanie bryły składowiska w sposób umożliwiający wybudowanie na obiekcie stoku narciarskiego. Za realizację inwestycji będzie odpowiedzialny właściciel terenu, czyli Gmina Stare Babice. Aby wybrać możliwie najlepsze rozwiązania projektowe przy prowadzeniu inwestycji, MPO w Warszawie prowadziło konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi m.in. środowiskami sportowymi. Zebrane w trakcie spotkań oraz nadesłane w formie elektronicznej uwagi i sugestie zostały przekazane firmie, która przygotowała projekt przedsięwzięcia. Zgodnie z założeniami projektu głównym elementem przyszłego zagospodarowania będzie trasa zjazdowa o szerokości 30 m i długości ok. 550 m o różnicy wysokości 59 metrów. Trasa nartostrady przebiegać będzie z korony składowiska w kierunku północnym, potem zakręci na wschód i południe, a następnie skieruje się w południowo-zachodnią część składowiska. Wysokość składowiska wynosi ok. 60 metrów licząc od podstawy i ok. 84 metry od poziomu Wisły. Należy jednak podkreślić, że składowisko odpadów jest obiektem budowlanym, a odpady materiałem niestabilnym, dlatego zanim powstanie tam stok, bryła składowiska będzie musiała osiąść i ustabilizować się.

WP 20160617 028

Odpady komunalne od mieszkańców Warszawy obsługiwanych przez MPO będą terminowo odbierane i zagospodarowywane niezależnie od nieostatecznej (nieprawomocnej) decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego odmawiającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji MBP w Radiowie. Bez względu na to, czy instalacja MBP w Radiowie zostanie zamknięta czy będzie funkcjonowała - Warszawiacy nie odczują skutków zaistniałej sytuacji.

Instalacja MBP w Radiowie nie zagraża środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi. Spełnia wymogi przepisów prawa. Powinna otrzymać pozwolenie zintegrowane.

MPO respektuje decyzje organów administracji publicznej. Jednocześnie będzie korzystało z prawa do skontrolowania tych decyzji przez organy II instancji oraz przez sądy administracyjne.

MPO przygotowało alternatywne rozwiązania w razie wcześniejszego zamknięcia instalacji MBP w Radiowie.

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) eksploa­to­wa­na przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. w warszawskim Radiowie przy ul. Kampinoskiej 1 nie zagraża środowisku oraz zdrowiu i ży­ciu ludzi. Stwierdziły to jednoznacznie organy Inspekcji Ochrony Środowiska w decyzjach:

-      z dnia 29.01.2016 r. wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (MWIOŚ),

-      z dnia 23.06.2016 r. wydanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Podkreślenia wymagają najistotniejsze fragmenty przytoczonych decyzji:

decyzja MWIOŚ:

-„…MWIOŚ stwierdza, że zgromadzone w sprawie dowody nie potwierdziły istnienia zagrożenia dla środowiska, które należałoby zaklasyfikować jako pogarszające stan środowiska w znacznych rozmiarach…;

- „…ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaznaczył, że informacje przekazywane przez mieszkańców oraz dane z wywiadu jaki został przeprowadzony w terenie, w tym odpowiedzi na zapytania kierowane do osób zgłaszających problemy zdrowotne, nie dostarczyły wiarygodnych dowodów potwierdzających występowanie zagrożenia dla zdrowia publicznego…

decyzja GIOŚ:

- „…W ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska decyzja została wydana prawidłowo i zgodnie zobowiązującymi przepisami. Mazowiecki WIOŚ dokonał wszechstronnego wyjaśnienia, czy funkcjonowanie instalacji eksploatowanych przez MPO pogarsza stan środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi. Poczynione przez Mazowiecki WIOŚ ustalenia nie potwierdziły, aby działalność MPO pogarszała stan środowiska w znacznych rozmiarach. Ustalenia te w ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nie budzą żadnych wątpliwości. …”;

- „…Podkreślić ponadto należy, że Stowarzyszenie wskazało na skutki działalności MPO w postaci licznych dolegliwości zdrowotnych mieszkańców, nie potwierdzając w żaden sposób tych informacji (np. zaświadczeniami lekarskimi o stanie zdrowia mieszkańców), stosując przy tym ogólnikowe stwierdzenia takie jak: „powszechnie wiadomo", które nie sposób traktować jako dowód w sprawie. Fakt występowania jakichkolwiek schorzeń i dolegliwości zdrowotnych nie oznacza jeszcze, że spowodowane zostały one działalnością MPO…”;

- „…Wskazać również należy, że w ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wykonane pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Kuliga opracowanie „Ocena oddziaływania zapachowego instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów i składowiska odpadów w Radiowie" nie wskazuje, aby powietrze poza terenem MPO pod względem mikrobiologicznym stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi przebywających w jego otoczeniu. Powyższe potwierdzone zostało przeprowadzonymi badaniami mikrobiologicznymi jakości powietrza. W związku z powyższym uznać należy, że ww. dowód w sprawie nie potwierdza, aby przedmiotowa instalacja zagrażała życiu lub zdrowiu mieszkańców…”;

- „…Wątpliwości budzą stwierdzenia biegłego - lekarza medycyny, dotyczące podjęcia radykalnych działań wobec MPO, tylko w związku z występowaniem uciążliwości zapachowej przy jednoczesnym stwierdzeniu, że uciążliwość zapachowa jedynie może wpływać negatywnie na stan zdrowia mieszkańców. Wskazać ponadto należy, że powyższe stwierdzenia są nieuprawnione, biorąc pod uwagę zakres merytoryczny w jakim biegły został powołany, jak i fakt posiadanego przez niego wykształcenia. W ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lekarz nie posiada kompetencji do wskazywania działań, jakie powinny zostać podjęte przez organy ochrony środowiska, tym samym żadne stwierdzenia w powyższym zakresie nie są wiążące w niniejszej sprawie…”

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzone było na wniosek Prokuratora i pod jego nadzorem.

 

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 210/16 z 19 grudnia 2016 r. w spra­wie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2022, instalacja MBP w Radio­wie jest wskazana jako instalacja zastępcza do przetwarzania odpadów komunalnych (IZ) dla obsługi centralnego regionu gospodarki odpadami komunalnymi. W uchwale tej pozostałe instalacje posiadające dotychczas status RIPOK zostały również wskazane jako instalacje zastępcze (z wyjątkiem spalarni na Targówku) z powodu braku ostatecznych decyzji zezwalających na przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z uchwalonym Planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (uchwała nr 209/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.) na stronie 130 wskazano, że pomimo wydania decyzji w sprawie wstrzymania, instalacja MPO Sp. z o.o. jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości przetwarzania odpadów.

MPO złożyło wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego (UMWM) w sprawie poz­wo­lenia zintegrowanego dla instalacji MBP na Radiowie 23 mie­sią­ce temu w dniu 5.01. 2015 r. (na okres do 31 grudnia 2018 r.) i w toku postępo­wania administracyjnego spełniło wszystkie żądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM) zgłaszane w 2015 r.

MPO złożyło w dniu 11.08.2016 r. zażalenie do MŚ, a 12.08.2016 r. skargę do Woje­wódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępo­wa­nia administra­cyj­nego przez UMWM w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego. Dnia 23.09.2016 r. MŚ stwier­dził przewlekłość postępowania UMWM i wskazał na szereg nieprawidło­woś­ci proceduralnych UMWM. Jednocześnie MŚ zobowiązał MWM do wydania decyzji adminis­tra­cyjnej w sprawie pozwo­lenia zintegrowanego w ciągu 2 miesięcy. WSA w dniu 6.12.2016 r. stwierdził przewlekłość postę­powania w sprawie udzielania pozwolenia zintegrowanego oraz uznał, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Ostatecznego pozwolenia zintegrowanego nie posiada żadna instalacja MBP (w tym insta­la­cje należące do podmiotów konkurujących z MPO) w regionie centralnym (Warszawa oraz ota­cza­jące ją 58 gmin). Jednak GIOŚ tylko wobec MPO wszczął z urzędu postępowanie w spra­wie stwier­dzenia nieważności postanowienia MWIOŚ, zawieszającego postępowanie o wstrzy­ma­niu użytkowania instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego do cza­su rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego czyli rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zinte­gro­wanego przez UMWM. W dniu 28.10.2016 r. MPO złożyło skargę do MŚ na GIOŚ dot. nierównego traktowania przez GIOŚ pomiotów prowadzących instalacje MBP oraz podejmo­wa­nie działań dyskryminujących w stosunku do MPO. Wobec braku odniesienia się do istoty skar­gi oraz naruszenia Kpa, MPO w dniu 1.12.2016 r. złożyło skargę w tej sprawie do Prezesa Ra­dy Minis­t­rów jako organu nadzoru nad Ministrem Środowiska.

W dniu 27.10.2016 r. Spółka otrzymała decyzję z dnia 24.10.2016 r. wstrzymującą użytkowanie instalacji MBP w Radiowie z dniem 31.12.2016 r. z po­wo­du braku pozwolenia zintegrowanego. W dniu 28.10.2016 r. MPO złożyło skargę do WSA (za poś­red­nic­t­wem GIOŚ) na decyzję o zamknięciu MBP w Radiowie wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tej de­cy­zji. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji został skierowany zarówno do GIOŚ jak i do WSA. GIOŚ postanowieniem z dnia 8.11.2016 r. odmówił wstrzymanie wykonania tej decyzji. W dniu 24.11.2016 r. MPO złożyło wniosek do WSA o pilne rozpatrzenie wniosku o wstrzymanie wyko­na­nia decyzji GIOŚ nakazującej zamknięcie instalacji MBP w Radiowie z dniem 31.12.2016 r. – z uwagi na okoliczności – nie później niż w grudniu 2016 r.

W dniu 5.12.2016 r. WSA wstrzymał wykonanie decyzji o wtrzymaniu użytkowania instalacji MBP w Radiowie.

Dnia 2 grudnia 2016 r. decyzją z dnia 28 listopada 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego odmówił udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji MBP w Radiowie. Z uzasadnienia odmownej decyzji UMWM wynika, że urząd w ogóle nie wziął pod uwagę merytorycz­nych i prawnych argumentów Spółki. Decyzja jest nieostateczna. Od tej decyzji MPO złożyło 13 grudnia 2016 r. odwołanie do MŚ, a w razie potrzeby złoży skargę do WSA.

MPO opracowało możliwe scenariusze rozwiązań na wypadek, gdyby instalacja MBP w Radiowie musiała być definitywnie i całkowicie zamknięta. Strumień odpadów zostanie – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – przekierowany do innych instalacji.

MPO dotrzymując słowa zaprzestanie eksploatacji składowiska odpadów Radiowo z dniem 31 grudnia 2016 r. Decyzją z dnia 20 grudnia 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zamknięcie składowiska. Po 1 stycznia 2017 r. na składowisko trafiać będą wyłącznie odpady ziemi i gruzu oraz środek poprawiający właściwości gleby celem zakończenia procesu rekultywacji (wykonanie okrywy rekultywacyjnej i obsianie trawą). Pozostałości z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów od 1 stycznia 2017 r. zostaną skierowane na inne składowisko w regionie centralnym posiadające status RIPOK.

plakat 1 WEB

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie (MPO) i postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej przez Spółkę decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji MBP w Radiowie.

Skargę na decyzję GIOŚ wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, MPO złożyło do WSA 28 października 2016 r. Postanowienie WSA z 5 grudnia br. oznacza, że instalacja w Radiowie będzie funkcjonowała po 1 stycznia 2017 roku na niezmienionych zasadach, nie krócej niż do czasu rozpatrzenia sprawy przez WSA.

Jednocześnie składowisko w Radiowie, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami MPO, przestanie przyjmować odpady do składowania z dniem 31 grudnia 2016 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Warszawy przebiegać będzie w sposób zgodny z prawem i polityką miasta stołecznego Warszawy przy zachowaniu dotychczasowych standardów.

MPO obsługuje dziś milion Warszawiaków, odbierając odpady z ponad 45 000 punktów i ok. 85 000 pojemników. Przedsiębiorstwo posiada składowisko, instalację MBP oraz kompostownię odpadów zielonych w Radiowie, zakład do termicznego przekształcania odpadów na Targówku Fabrycznym oraz 4 bazy transportowe. Spółka dysponuje flotą około 200 pojazdów w tym 129 dedykowanych odbiorowi odpadów (z czego 33 napędzanych CNG), wyposażonych m. in. w systemy dynamicznego ważenia, lokalizacji i RFID.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. zaprezentowało wstępne wizualizacje rozbudowywanej instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Inwestycja, której koszt rozbudowy szacowany jest na ok. 1,1 mld zł, zlokalizowana na warszawskim Targówku, będzie największą w Polsce i jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Europie, spełniającą surowe wymogi środowiskowe i w pełni bezpieczną dla mieszkańców. Zakończenie rozbudowy planowane jest na rok 2019 r. Nowy zakład przejmie dotychczasowe funkcje instalacji MBP (mechaniczno-biologiczną) na Radiowie, obsługującą Stolicę od ponad 60 lat.

Obiekt będzie składał się z dwóch niezależnych od siebie elementów: instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów o wydajności ponad 300 tys., ton rocznie oraz nowoczesnej, w pełni automatyzowanej sortowni odpadów selektywnie zebranych o wydajności 30 tys. ton rocznie. Będzie również dostarczał prąd i ciepło Warszawiakom.

Zaprezentowany projekt architektoniczny rozbudowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest innowacyjny i zakłada, że bryła obiektu wtopi się w lokalny krajobraz Targówka. W koncepcji przewidziano zastosowanie takich rozwiązań jak zielone dachy, transparentne elewacje budynków technologicznych a także półprzeźroczyste osłony elewacji. Dodatkowa atrakcją będzie punkt widokowy zlokalizowany w najwyżej położonym punkcie instalacji. Przez zakład będzie przebiegać ciekawie poprowadzona ścieżka edukacyjna dla osób odwiedzających obiekt. Realizacje projektu zgodna jest jak dotychczas z założeniami i przyjętym harmonogramem. Instalacja jest projektowana przez renomowaną firmę projektową z międzynarodowym doświadczeniem Sweco Consultung.

W październiku br. obiekt został wpisany na listę tzw. Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, co oznacza, że MPO może skorzystać z 560 mln zł w postaci preferencyjnego finansowania.

- Rozbudowa ZUSOK-u na Targówku, to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców Warszawy. Rozwiąże ona kwestię zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych w Warszawie przy zachowaniu wymagań dotyczących redukcji strumienia odpadów kierowanych na składowiska oraz pozwoli na zwiększenie odzysku surowców wtórnych, produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Prace budowlane ruszą w 2017 r. Warto podkreślić, że obiekt pod względem technologicznym będzie należał do ścisłej europejskiej czołówki, będąc całkowicie bezpiecznym i neutralnym dla ludzi i środowiska naturalnego. Zainteresowanie finansowaniem jest duże. Mam nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy zamkniemy ten proces - powiedziałKrzysztof Bałanda, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie.

Budowie instalacji towarzyszy kampania informacyjno-edukacyjna, dedykowana mieszkańcom Warszawy, w tym przede wszystkim społeczności dzielnic sąsiadujących
z terenem budowy. W ramach realizowanego przedsięwzięcia uruchomiono serwis internetowy www.eko-impuls.pl. Dodatkowo, organizowane będą spotkania z mieszkańcami, stoiska informacyjne, imprezy tematyczne oraz specjalne eko-lekcje w szkołach.

Obiekt będzie działał przez całą dobę i wytwarzał około 200-tu tysięcy MWh ciepła oraz około 100 tysięcy MWh energii elektrycznej każdego roku – powiedział Adam Chwieduk wiceprezes Zarządu MPO. Chcemy za pomocą najnowocześniejszej technologii wspierać Warszawiaków, odbierając od nich odpady i dając im w zamian energię cieplną i elektrycznądodał.

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK), zlokalizowany jest przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie, na terenie dzielnicy Targówek. ZUSOK funkcjonuje od 2001 roku, jako wielofunkcyjna instalacja odzysku, której elementem jest sortownia ręczna o wydajności 30 tys. ton rocznie oraz instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów o wydajności 60 tys. ton w skali roku.

 

ZUSOK Warszawa WIDOK 1

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców stolicy do udziału w Warszawskich Dniach Recyklingu, które odbędą się w weekend 17–18 września br.
W sobotę, 17 września, w każdej dzielnicy, w godzinach 10.00-13.00 w zamian za przyniesione surowce wtórne będzie można otrzymać sadzonki roślin.
W niedzielę, 18 września, w godzinach 11.00-16.00 na terenie pl. Defilad, odbędzie się rodzinny finał akcji.

Na wszystkich uczestników czekają liczne atrakcje:
- sadzonki krzewów, kwiatów, cebulek i ziół w zamian za przyniesione odpady (plastik, szkło, metal, papier, „elektrośmieci”);
- konkursy, quizy, warsztaty, segregowanie na czas, rozwiązywanie ekologicznych rebusów
- zabawy o tematyce przyrodniczej, leśne zagadki;
- warsztaty z wytwarzania przedmiotów z masy papierowej;
- prezentacja nowoczesnej, zasilanej na gaz śmieciarki;
- upominki i materiały edukacyjne.

Plakat

Dodatkowo w sobotę, 17 września, w godzinach 10.00 – 12.00, w każdej dzielnicy odbędzie się akcja „Sprzątania Świata”.

Wszyscy mieszkańcy biorący udział w „Sprzątaniu Świata” również otrzymają kupony. Uczestnicy Sprzątania Świata zostaną wyposażeni w worki i rękawice. W załączniku przelicznik kuponów na sadzonki. Szczegóły akcji podamy wkrótce. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w ekologicznych warsztatach.  W dniu 10 września, podczas Dni Targówka, zaprojektować będzie można własną – oryginalną torbę wielokrotnego użytku.

Warsztaty odbędą się w godzinach od 12.00 do 17.00 w Parku Bródnowskim. Projektowanie toreb to tylko jedna z wielu aktywności zaplanowanych w ramach stoiska kampanii EKOIMPULS DLA WARSZAWY, realizowanej przez MPO. Nie zabraknie ciekawych gier i konkursów dotyczących recyklingu czy odzysku energii z odpadów.  Do udziału we wspólnej zabawie zachęcać będzie EKOBOHATER. Podczas wydarzenia mieszkańcy uzyskają także informacje na temat rozbudowy warszawskiej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

25 sierpnia 2016 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie podpisało z konsorcjum Eko-Inwest, ECM Group Polska umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu rozbudowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych na Targówku. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełom 2018 i 2019 r, a koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ok. 1,1 mld zł.

 

Dzięki budowie dwóch linii technologicznych, o łącznej mocy przerobowej ok. 265 tys. ton odpadów rocznie, istniejący zakład na Targówku osiągnie wydajność na poziomie ok. 305 tys. ton odpadów rocznie. W ramach inwestycji jest też planowana modernizacja zakładu w zakresie sortowania odpadów z selektywnej zbiórki, w tym budowa nowej linii technologicznej o wydajności 30 tys. ton rocznie.

 

W lipcu Spółka podpisała też umowę na Pomoc Techniczną dla przedsięwzięcia. W wyniku dwuetapowego postępowania przetargowego zostało wybrane konsorcjum BBF sp. z o.o.  oraz Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR sp. z o.o. Podmioty te posiadają  niezbędne doświadczenie i profesjonalną wiedzę w świadczeniu usług doradczych w podobnych procesach inwestycyjnych. Konsorcjum będzie odpowiedzialne za bieżące wsparcie techniczne, finansowe i prawne MPO w m. st. Warszawie podczas realizowanego przedsięwzięcia.

WP 20160619 037

W niedzielę, 19 czerwca 2016 roku w Parku Bródnowskim odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny.

Dla uczestników Pikniku przygotowano wiele atrakcji. Dzieciom i młodzieży umilał czas zespół Kosmokwaki a prowadzący imprezę Maciej Gąsiorek przygotował liczne konkursy z nagrodami. W programie imprezy przewidziano występ dziecięcego zespołu wokalno-tanecznego "Fasolki" oraz pokaz iluzjonisty "Berdo" – Nie do wiary ekologiczne czary. Dla młodszych uczestników wielką frajdą były zabawy na dmuchanych zamkach oraz przejażdżki na kucykach.

W Pikniku, tradycyjnie, wzięło udział Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawa. Na stoisku MPO zarówno dzieci jak i dorośli mogli wziąć udział w warsztatach z czerpania papieru oraz stworzyć zwierzaki, instrumenty muzyczne i inne przedmioty z niepotrzebnych opakowań.

Na zakończenie Pikniku odbył się koncert zespołu disco-polo BOBI.

13 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Współczesne problemy odorów”, której inicjatorem było Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

Wzięli w niej udział przedstawiciele firm zajmujących się w praktyce przetwarzaniem odpadów komunalnych, eksperci środowisk naukowych, przedstawiciele strony społecznej, Urzędu m.st. Warszawy, Gmin Izabelin i Stare Babice, a także Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Temat uciążliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów przetwarzających odpady i wprowadzane rozwiązania w tym zakresie przedstawili Marcin Paszkiewicz – pełnomocnik ds. Kontroli Środowiska na przykładzie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych EKO-DOLINA w Łężycach w woj. pomorskim oraz Wojciech Woźniakowski – Prezes Zarządu Ekopartner w Lublinie.

Referaty dotyczące wymagań ograniczających oddziaływanie zapachowe podczas procesu przetwarzania odpadów zaprezentował dr Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej, a rekomendacje w tym kierunku dla RIPOK MPO w Radiowie dr Łukasz Szałata – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eko-Biegły.

Prawne aspekty konferencji przedstawił prof. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego. Moderatorem spotkania był prof. Jerzy Zwoździak. Konferencja zakończyła się dyskusją na temat podejmowanych przez MPO działań mających na celu zminimalizowanie uciążliwości zapachowych na Radiowie.