Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2022. Sejmik Województwa zaskarżył decyzję Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Decyzja Wojewody nie przerwała prac nad realizacją projektu modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Może jednak wpłynąć na kształt finansowania inwestycji.

Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 1,1 mld zł. Europejski Bank Inwestycyjny ujął projekt w planie Junckera z kwotą finansowania wynoszącą ponad 560 mln zł. Kolejne środki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (inwestor) chce pozyskać z funduszy unijnych. – Unieważnienie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami może utrudnić uzyskanie dotacji – mówi Piotr Karczewski z MPO. – Prace przy projekcie trwają. Możemy otrzymać unijne wsparcie w późniejszym terminie. Możliwe jest także uzyskanie finansowania pomostowego z sektora bankowego lub innych środków publicznych – wyjaśnia Karczewski.

 

Spalarnia01c

Trwa cykl spotkań informacyjnych dotyczących projektu rozbudowy i modernizacji warszawskiego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania rozmawia na temat kształtu inwestycji i funkcjonowania instalacji przy ul. Zabranieckiej.

Przedstawiciele inwestora spotkali się już m.in. z członkami Rady Osiedla Zacisze i Rady Osiedla Targówek Fabryczny. W planach są kolejne spotkania na terenie dzielnic Targówek, Praga-Południe, Rembertów. – Harmonogram zakłada organizację na początku cyklu debat z określonymi grupami, w tym Radami Osiedli, Radami Dzielnic, samorządowcami, przedstawicielami organizacji społecznych czy placówek oświatowych. Następnie odbędą się spotkania dla mieszkańców w formule otwartej – mówi Piotr Karczewski z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

Spotkania są okazją do poznania założeń inwestycji, zasad funkcjonowania zmodernizowanej instalacji do odzysku surowców i energii z odpadów oraz znaczenia projektu dla miasta i mieszkańców. Uczestnicy uzyskają również informacje na temat rozwiązań technologicznych oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem (monitorowanie obiektu, poziom emisji).

Spotkania są jednym elementów działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych pod hasłem „EKOIMPULS DLA WARSZAWY”. Miejska spółka uruchomiła portal dedykowany projektowi (www.eko-impuls.pl), prowadzi także stałe konsultacje w ramach Rady Społecznej skupiającej m.in. samorządowców z poszczególnych dzielnic, przedstawicieli Rad Osiedli zlokalizowanych w pobliżu inwestycji oraz członków organizacji społecznych.  Niebawem w szkołach rozpoczną się specjalne „ekolekcje” poświęcone odpadom. Informacje na temat inwestycji będzie można uzyskać także na specjalnym stoisku, obecnym podczas  wybranych imprez plenerowych.


Współpraca stron Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. ze Stowarzyszeniem Eko-Biegły z siedzibą we Wrocławiu odbywała się na podstawie umów i zakładała przeprowadzenie przez Stowarzyszenie szeregu czynności, obejmujących:

  1. przegląd aktualnego stanu prowadzonego procesu pod kątem ograniczenia uciążliwości instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”, wraz z określeniem jego parametrów oraz realizację wejściowych badań chromatograficznych (pomiarów wybranych odorantów) oraz mikrobiologicznych na 5 wybranych bioreaktorach, a także aplikację wybranych preparatów antyodorowych w różnych optymalnych, sprawdzalnych dawkach w wytypowanych bioreaktorach i wykonanie badań w trakcie przebiegu procesu,
  2. szczegółową interpretację otrzymanych wyników oraz sporządzenie instrukcji wewnętrznej kontroli procesów na podstawie przeprowadzonych analiz laboratoryjnych i wiedzy eksperckiej,
  3. analizę wyników badań odorometrycznych i mikrobiologicznych, przedstawionych w raporcie pt. „Ocena oddziaływania zapachowego instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i składowiska odpadów w Radiowie”,
  4. przygotowanie koncepcji wykonania badań sprawdzających,
  5. przeprowadzenie mediacji z grupami społecznymi zaangażowanymi w funkcjonowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” wsparte rozeznaniem socjologicznym tych grup.

Za wykonanie wszystkich czynności Stowarzyszenie otrzymało wynagrodzenie w łącznej kwocie 139.760,00 zł ( słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) netto, które należało powiększyć o podatek od towarów i usług – niestanowiący ze swej strony istoty wynagrodzenia zatrzymanego przez Stowarzyszenie; z podatkiem VAT wynagrodzenie wynosiło 171.904,80 zł. Stowarzyszenie wywiązało się z zaciągniętych zobowiązań w sposób należyty i profesjonalny, według najlepszej wiedzy i doświadczenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zadaniem Stowarzyszenia było eksperckie wsparcie MPO w działaniach zmierzających do ograniczenia odorowości. Stowarzyszenie nie było natomiast odpowiedzialne za samo prowadzenie procesu ograniczenia uciążliwości instalacji przetwarzania i jego efekty, zwłaszcza że realizacja przygotowanych koncepcji, w szczególności w zakresie wdrażania instrukcji wewnętrznej kontroli procesów (tzw. dzienniczki) oraz prowadzenie całego przedsięwzięcia, a także mediacji z grupami społecznymi, determinowane było w dużej mierze czynnikami od Stowarzyszenia niezależnymi, w tym także poziomem zaangażowania i współpracy ze strony mieszkańców obszarów dotkniętych oddziaływaniem instalacji.

Z tych względów jakiekolwiek zarzuty pod adresem Stowarzyszenia, są zupełnie bezpodstawne i nie uwzględniają rzeczywistej roli Stowarzyszenia w omawianym przedsięwzięciu. Z uwagi na przedmiot zakontraktowanych usług, zapłata za te usługi uzależniona była od ich prawidłowego wykonania przez Stowarzyszenie w sposób należyty i zgodny z wymogami wiedzy i prawa – co też nastąpiło – nie zaś od tego, czy efekt prac Stowarzyszenia wpłynie korzystnie na wizerunek MPO czy też nie; Stowarzyszenie nie świadczyło na rzecz MPO usług z zakresu public relations – jedynie zaś przedmiotem wzajemnej współpracy było poszukiwanie możliwości rozwiązania uciążliwości powstałych na tle funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”.

Decyzją z dnia 20 grudnia 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zamknięcie składowiska. Po 1 stycznia 2017 r. na składowisko trafiać będą wyłącznie odpady ziemi i gruzu oraz środek poprawiający właściwości gleby celem zakończenia procesu rekultywacji (wykonanie okrywy rekultywacyjnej i obsianie trawą). Pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów od 1 stycznia 2017 r. zostaną skierowane na inne, posiadające status RIPOK, składowisko w regionie centralnym.

Składowisko Radiowo ma powierzchnię 17,6 hektara i zlokalizowane jest przy północno-zachodniej granicy Warszawy na terenie Gminy Stare Babice i cześciowo na terenie Dzielnicy Bemowo. Od strony północnej sąsiaduje z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, którego właścicielem jest Miejskiego Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Składowisko powstało w 1962 roku i do roku 1991 były na nim składowane odpady komunalne. Od 1992 roku jest to obiekt technologiczny, przyjmujący tak zwane odpady balastowe z kompostowni. Od 2012 roku na składowisko trafiały wyłącznie odpady po-procesowe tj. po przejściu procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania.

W 2009 r. MPO z inicjatywy gminy Stare Babice MPO zleciło wykonanie „Koncepcji rekultywacji składowiska Radiowo z docelowym kierunkiem rekultywacji jako stok narciarski”. Oprócz tras zjazdowych dla narciarzy, snowboardzistów i saneczkarzy, projekt przewiduje też także budowę ścieżek rowerowych i tarasów widokowych. MPO jest odpowiedzialne wyłącznie za ukształtowanie bryły składowiska w sposób umożliwiający wybudowanie na obiekcie stoku narciarskiego. Za realizację inwestycji będzie odpowiedzialny właściciel terenu, czyli Gmina Stare Babice. Aby wybrać możliwie najlepsze rozwiązania projektowe przy prowadzeniu inwestycji, MPO w Warszawie prowadziło konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi m.in. środowiskami sportowymi. Zebrane w trakcie spotkań oraz nadesłane w formie elektronicznej uwagi i sugestie zostały przekazane firmie, która przygotowała projekt przedsięwzięcia. Zgodnie z założeniami projektu głównym elementem przyszłego zagospodarowania będzie trasa zjazdowa o szerokości 30 m i długości ok. 550 m o różnicy wysokości 59 metrów. Trasa nartostrady przebiegać będzie z korony składowiska w kierunku północnym, potem zakręci na wschód i południe, a następnie skieruje się w południowo-zachodnią część składowiska. Wysokość składowiska wynosi ok. 60 metrów licząc od podstawy i ok. 84 metry od poziomu Wisły. Należy jednak podkreślić, że składowisko odpadów jest obiektem budowlanym, a odpady materiałem niestabilnym, dlatego zanim powstanie tam stok, bryła składowiska będzie musiała osiąść i ustabilizować się.

WP 20160617 028

Odpady komunalne od mieszkańców Warszawy obsługiwanych przez MPO będą terminowo odbierane i zagospodarowywane niezależnie od nieostatecznej (nieprawomocnej) decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego odmawiającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji MBP w Radiowie. Bez względu na to, czy instalacja MBP w Radiowie zostanie zamknięta czy będzie funkcjonowała - Warszawiacy nie odczują skutków zaistniałej sytuacji.

Instalacja MBP w Radiowie nie zagraża środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi. Spełnia wymogi przepisów prawa. Powinna otrzymać pozwolenie zintegrowane.

MPO respektuje decyzje organów administracji publicznej. Jednocześnie będzie korzystało z prawa do skontrolowania tych decyzji przez organy II instancji oraz przez sądy administracyjne.

MPO przygotowało alternatywne rozwiązania w razie wcześniejszego zamknięcia instalacji MBP w Radiowie.

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) eksploa­to­wa­na przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. w warszawskim Radiowie przy ul. Kampinoskiej 1 nie zagraża środowisku oraz zdrowiu i ży­ciu ludzi. Stwierdziły to jednoznacznie organy Inspekcji Ochrony Środowiska w decyzjach:

-      z dnia 29.01.2016 r. wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (MWIOŚ),

-      z dnia 23.06.2016 r. wydanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Podkreślenia wymagają najistotniejsze fragmenty przytoczonych decyzji:

decyzja MWIOŚ:

-„…MWIOŚ stwierdza, że zgromadzone w sprawie dowody nie potwierdziły istnienia zagrożenia dla środowiska, które należałoby zaklasyfikować jako pogarszające stan środowiska w znacznych rozmiarach…;

- „…ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaznaczył, że informacje przekazywane przez mieszkańców oraz dane z wywiadu jaki został przeprowadzony w terenie, w tym odpowiedzi na zapytania kierowane do osób zgłaszających problemy zdrowotne, nie dostarczyły wiarygodnych dowodów potwierdzających występowanie zagrożenia dla zdrowia publicznego…

decyzja GIOŚ:

- „…W ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska decyzja została wydana prawidłowo i zgodnie zobowiązującymi przepisami. Mazowiecki WIOŚ dokonał wszechstronnego wyjaśnienia, czy funkcjonowanie instalacji eksploatowanych przez MPO pogarsza stan środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi. Poczynione przez Mazowiecki WIOŚ ustalenia nie potwierdziły, aby działalność MPO pogarszała stan środowiska w znacznych rozmiarach. Ustalenia te w ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nie budzą żadnych wątpliwości. …”;

- „…Podkreślić ponadto należy, że Stowarzyszenie wskazało na skutki działalności MPO w postaci licznych dolegliwości zdrowotnych mieszkańców, nie potwierdzając w żaden sposób tych informacji (np. zaświadczeniami lekarskimi o stanie zdrowia mieszkańców), stosując przy tym ogólnikowe stwierdzenia takie jak: „powszechnie wiadomo", które nie sposób traktować jako dowód w sprawie. Fakt występowania jakichkolwiek schorzeń i dolegliwości zdrowotnych nie oznacza jeszcze, że spowodowane zostały one działalnością MPO…”;

- „…Wskazać również należy, że w ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wykonane pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Kuliga opracowanie „Ocena oddziaływania zapachowego instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów i składowiska odpadów w Radiowie" nie wskazuje, aby powietrze poza terenem MPO pod względem mikrobiologicznym stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi przebywających w jego otoczeniu. Powyższe potwierdzone zostało przeprowadzonymi badaniami mikrobiologicznymi jakości powietrza. W związku z powyższym uznać należy, że ww. dowód w sprawie nie potwierdza, aby przedmiotowa instalacja zagrażała życiu lub zdrowiu mieszkańców…”;

- „…Wątpliwości budzą stwierdzenia biegłego - lekarza medycyny, dotyczące podjęcia radykalnych działań wobec MPO, tylko w związku z występowaniem uciążliwości zapachowej przy jednoczesnym stwierdzeniu, że uciążliwość zapachowa jedynie może wpływać negatywnie na stan zdrowia mieszkańców. Wskazać ponadto należy, że powyższe stwierdzenia są nieuprawnione, biorąc pod uwagę zakres merytoryczny w jakim biegły został powołany, jak i fakt posiadanego przez niego wykształcenia. W ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lekarz nie posiada kompetencji do wskazywania działań, jakie powinny zostać podjęte przez organy ochrony środowiska, tym samym żadne stwierdzenia w powyższym zakresie nie są wiążące w niniejszej sprawie…”

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzone było na wniosek Prokuratora i pod jego nadzorem.

 

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 210/16 z 19 grudnia 2016 r. w spra­wie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2022, instalacja MBP w Radio­wie jest wskazana jako instalacja zastępcza do przetwarzania odpadów komunalnych (IZ) dla obsługi centralnego regionu gospodarki odpadami komunalnymi. W uchwale tej pozostałe instalacje posiadające dotychczas status RIPOK zostały również wskazane jako instalacje zastępcze (z wyjątkiem spalarni na Targówku) z powodu braku ostatecznych decyzji zezwalających na przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z uchwalonym Planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (uchwała nr 209/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.) na stronie 130 wskazano, że pomimo wydania decyzji w sprawie wstrzymania, instalacja MPO Sp. z o.o. jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości przetwarzania odpadów.

MPO złożyło wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego (UMWM) w sprawie poz­wo­lenia zintegrowanego dla instalacji MBP na Radiowie 23 mie­sią­ce temu w dniu 5.01. 2015 r. (na okres do 31 grudnia 2018 r.) i w toku postępo­wania administracyjnego spełniło wszystkie żądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM) zgłaszane w 2015 r.

MPO złożyło w dniu 11.08.2016 r. zażalenie do MŚ, a 12.08.2016 r. skargę do Woje­wódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępo­wa­nia administra­cyj­nego przez UMWM w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego. Dnia 23.09.2016 r. MŚ stwier­dził przewlekłość postępowania UMWM i wskazał na szereg nieprawidło­woś­ci proceduralnych UMWM. Jednocześnie MŚ zobowiązał MWM do wydania decyzji adminis­tra­cyjnej w sprawie pozwo­lenia zintegrowanego w ciągu 2 miesięcy. WSA w dniu 6.12.2016 r. stwierdził przewlekłość postę­powania w sprawie udzielania pozwolenia zintegrowanego oraz uznał, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Ostatecznego pozwolenia zintegrowanego nie posiada żadna instalacja MBP (w tym insta­la­cje należące do podmiotów konkurujących z MPO) w regionie centralnym (Warszawa oraz ota­cza­jące ją 58 gmin). Jednak GIOŚ tylko wobec MPO wszczął z urzędu postępowanie w spra­wie stwier­dzenia nieważności postanowienia MWIOŚ, zawieszającego postępowanie o wstrzy­ma­niu użytkowania instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego do cza­su rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego czyli rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zinte­gro­wanego przez UMWM. W dniu 28.10.2016 r. MPO złożyło skargę do MŚ na GIOŚ dot. nierównego traktowania przez GIOŚ pomiotów prowadzących instalacje MBP oraz podejmo­wa­nie działań dyskryminujących w stosunku do MPO. Wobec braku odniesienia się do istoty skar­gi oraz naruszenia Kpa, MPO w dniu 1.12.2016 r. złożyło skargę w tej sprawie do Prezesa Ra­dy Minis­t­rów jako organu nadzoru nad Ministrem Środowiska.

W dniu 27.10.2016 r. Spółka otrzymała decyzję z dnia 24.10.2016 r. wstrzymującą użytkowanie instalacji MBP w Radiowie z dniem 31.12.2016 r. z po­wo­du braku pozwolenia zintegrowanego. W dniu 28.10.2016 r. MPO złożyło skargę do WSA (za poś­red­nic­t­wem GIOŚ) na decyzję o zamknięciu MBP w Radiowie wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tej de­cy­zji. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji został skierowany zarówno do GIOŚ jak i do WSA. GIOŚ postanowieniem z dnia 8.11.2016 r. odmówił wstrzymanie wykonania tej decyzji. W dniu 24.11.2016 r. MPO złożyło wniosek do WSA o pilne rozpatrzenie wniosku o wstrzymanie wyko­na­nia decyzji GIOŚ nakazującej zamknięcie instalacji MBP w Radiowie z dniem 31.12.2016 r. – z uwagi na okoliczności – nie później niż w grudniu 2016 r.

W dniu 5.12.2016 r. WSA wstrzymał wykonanie decyzji o wtrzymaniu użytkowania instalacji MBP w Radiowie.

Dnia 2 grudnia 2016 r. decyzją z dnia 28 listopada 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego odmówił udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji MBP w Radiowie. Z uzasadnienia odmownej decyzji UMWM wynika, że urząd w ogóle nie wziął pod uwagę merytorycz­nych i prawnych argumentów Spółki. Decyzja jest nieostateczna. Od tej decyzji MPO złożyło 13 grudnia 2016 r. odwołanie do MŚ, a w razie potrzeby złoży skargę do WSA.

MPO opracowało możliwe scenariusze rozwiązań na wypadek, gdyby instalacja MBP w Radiowie musiała być definitywnie i całkowicie zamknięta. Strumień odpadów zostanie – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – przekierowany do innych instalacji.

MPO dotrzymując słowa zaprzestanie eksploatacji składowiska odpadów Radiowo z dniem 31 grudnia 2016 r. Decyzją z dnia 20 grudnia 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zamknięcie składowiska. Po 1 stycznia 2017 r. na składowisko trafiać będą wyłącznie odpady ziemi i gruzu oraz środek poprawiający właściwości gleby celem zakończenia procesu rekultywacji (wykonanie okrywy rekultywacyjnej i obsianie trawą). Pozostałości z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów od 1 stycznia 2017 r. zostaną skierowane na inne składowisko w regionie centralnym posiadające status RIPOK.

plakat 1 WEB

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie (MPO) i postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej przez Spółkę decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji MBP w Radiowie.

Skargę na decyzję GIOŚ wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, MPO złożyło do WSA 28 października 2016 r. Postanowienie WSA z 5 grudnia br. oznacza, że instalacja w Radiowie będzie funkcjonowała po 1 stycznia 2017 roku na niezmienionych zasadach, nie krócej niż do czasu rozpatrzenia sprawy przez WSA.

Jednocześnie składowisko w Radiowie, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami MPO, przestanie przyjmować odpady do składowania z dniem 31 grudnia 2016 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Warszawy przebiegać będzie w sposób zgodny z prawem i polityką miasta stołecznego Warszawy przy zachowaniu dotychczasowych standardów.

MPO obsługuje dziś milion Warszawiaków, odbierając odpady z ponad 45 000 punktów i ok. 85 000 pojemników. Przedsiębiorstwo posiada składowisko, instalację MBP oraz kompostownię odpadów zielonych w Radiowie, zakład do termicznego przekształcania odpadów na Targówku Fabrycznym oraz 4 bazy transportowe. Spółka dysponuje flotą około 200 pojazdów w tym 129 dedykowanych odbiorowi odpadów (z czego 33 napędzanych CNG), wyposażonych m. in. w systemy dynamicznego ważenia, lokalizacji i RFID.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. zaprezentowało wstępne wizualizacje rozbudowywanej instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Inwestycja, której koszt rozbudowy szacowany jest na ok. 1,1 mld zł, zlokalizowana na warszawskim Targówku, będzie największą w Polsce i jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Europie, spełniającą surowe wymogi środowiskowe i w pełni bezpieczną dla mieszkańców. Zakończenie rozbudowy planowane jest na rok 2019 r. Nowy zakład przejmie dotychczasowe funkcje instalacji MBP (mechaniczno-biologiczną) na Radiowie, obsługującą Stolicę od ponad 60 lat.

Obiekt będzie składał się z dwóch niezależnych od siebie elementów: instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów o wydajności ponad 300 tys., ton rocznie oraz nowoczesnej, w pełni automatyzowanej sortowni odpadów selektywnie zebranych o wydajności 30 tys. ton rocznie. Będzie również dostarczał prąd i ciepło Warszawiakom.

Zaprezentowany projekt architektoniczny rozbudowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest innowacyjny i zakłada, że bryła obiektu wtopi się w lokalny krajobraz Targówka. W koncepcji przewidziano zastosowanie takich rozwiązań jak zielone dachy, transparentne elewacje budynków technologicznych a także półprzeźroczyste osłony elewacji. Dodatkowa atrakcją będzie punkt widokowy zlokalizowany w najwyżej położonym punkcie instalacji. Przez zakład będzie przebiegać ciekawie poprowadzona ścieżka edukacyjna dla osób odwiedzających obiekt. Realizacje projektu zgodna jest jak dotychczas z założeniami i przyjętym harmonogramem. Instalacja jest projektowana przez renomowaną firmę projektową z międzynarodowym doświadczeniem Sweco Consultung.

W październiku br. obiekt został wpisany na listę tzw. Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, co oznacza, że MPO może skorzystać z 560 mln zł w postaci preferencyjnego finansowania.

- Rozbudowa ZUSOK-u na Targówku, to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców Warszawy. Rozwiąże ona kwestię zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych w Warszawie przy zachowaniu wymagań dotyczących redukcji strumienia odpadów kierowanych na składowiska oraz pozwoli na zwiększenie odzysku surowców wtórnych, produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Prace budowlane ruszą w 2017 r. Warto podkreślić, że obiekt pod względem technologicznym będzie należał do ścisłej europejskiej czołówki, będąc całkowicie bezpiecznym i neutralnym dla ludzi i środowiska naturalnego. Zainteresowanie finansowaniem jest duże. Mam nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy zamkniemy ten proces - powiedziałKrzysztof Bałanda, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie.

Budowie instalacji towarzyszy kampania informacyjno-edukacyjna, dedykowana mieszkańcom Warszawy, w tym przede wszystkim społeczności dzielnic sąsiadujących
z terenem budowy. W ramach realizowanego przedsięwzięcia uruchomiono serwis internetowy www.eko-impuls.pl. Dodatkowo, organizowane będą spotkania z mieszkańcami, stoiska informacyjne, imprezy tematyczne oraz specjalne eko-lekcje w szkołach.

Obiekt będzie działał przez całą dobę i wytwarzał około 200-tu tysięcy MWh ciepła oraz około 100 tysięcy MWh energii elektrycznej każdego roku – powiedział Adam Chwieduk wiceprezes Zarządu MPO. Chcemy za pomocą najnowocześniejszej technologii wspierać Warszawiaków, odbierając od nich odpady i dając im w zamian energię cieplną i elektrycznądodał.

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK), zlokalizowany jest przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie, na terenie dzielnicy Targówek. ZUSOK funkcjonuje od 2001 roku, jako wielofunkcyjna instalacja odzysku, której elementem jest sortownia ręczna o wydajności 30 tys. ton rocznie oraz instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów o wydajności 60 tys. ton w skali roku.

 

ZUSOK Warszawa WIDOK 1

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców stolicy do udziału w Warszawskich Dniach Recyklingu, które odbędą się w weekend 17–18 września br.
W sobotę, 17 września, w każdej dzielnicy, w godzinach 10.00-13.00 w zamian za przyniesione surowce wtórne będzie można otrzymać sadzonki roślin.
W niedzielę, 18 września, w godzinach 11.00-16.00 na terenie pl. Defilad, odbędzie się rodzinny finał akcji.

Na wszystkich uczestników czekają liczne atrakcje:
- sadzonki krzewów, kwiatów, cebulek i ziół w zamian za przyniesione odpady (plastik, szkło, metal, papier, „elektrośmieci”);
- konkursy, quizy, warsztaty, segregowanie na czas, rozwiązywanie ekologicznych rebusów
- zabawy o tematyce przyrodniczej, leśne zagadki;
- warsztaty z wytwarzania przedmiotów z masy papierowej;
- prezentacja nowoczesnej, zasilanej na gaz śmieciarki;
- upominki i materiały edukacyjne.

Plakat

Dodatkowo w sobotę, 17 września, w godzinach 10.00 – 12.00, w każdej dzielnicy odbędzie się akcja „Sprzątania Świata”.

Wszyscy mieszkańcy biorący udział w „Sprzątaniu Świata” również otrzymają kupony. Uczestnicy Sprzątania Świata zostaną wyposażeni w worki i rękawice. W załączniku przelicznik kuponów na sadzonki. Szczegóły akcji podamy wkrótce. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w ekologicznych warsztatach.  W dniu 10 września, podczas Dni Targówka, zaprojektować będzie można własną – oryginalną torbę wielokrotnego użytku.

Warsztaty odbędą się w godzinach od 12.00 do 17.00 w Parku Bródnowskim. Projektowanie toreb to tylko jedna z wielu aktywności zaplanowanych w ramach stoiska kampanii EKOIMPULS DLA WARSZAWY, realizowanej przez MPO. Nie zabraknie ciekawych gier i konkursów dotyczących recyklingu czy odzysku energii z odpadów.  Do udziału we wspólnej zabawie zachęcać będzie EKOBOHATER. Podczas wydarzenia mieszkańcy uzyskają także informacje na temat rozbudowy warszawskiej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.