Mieszkańcy dzielnicy Bielany oraz Zainteresowane Strony

w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska"

ZAPROSZENIE NA MEDIACJE ŚRODOWISKOWE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” ul. Kampinoska 1 w Warszawie

26 stycznia 2016 r. , godz.18:00

W związku z realizacją procesu mediacji środowiskowych pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. oraz Zainteresowanymi Stronami przy wsparciu Stowarzyszenia Eko-Biegły skupiającego ekspertów z zakresu ochrony środowiska i mediacji środowiskowych, zapraszamy Zainteresowane Strony w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska” na spotkanie mediacyjne w zakresie potencjalnego oddziaływania środowiskowego instalacji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 połączonego z mediacjami środowiskowymi ze społecznością lokalną.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 stycznia br. o godz. 18:00 w sali na I piętrze budynku administracyjnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”
przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.

W ramach spotkania mediacyjnego zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

 1. Psychologia pozytywna w zarządzaniu środowiskiem
 2. Istota i rola mediacji środowiskowych
 3. Potencjalne oddziaływanie zapachowe procesów przebiegających w podmiotach komunalnych, w tym w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-ach)
 4. Istota realizacji badań mikrobiologicznych oraz omówienia wyników badań
  przy wybranych zakładach komunalnych.
 5. Omówienie stopnia wdrażania programu naprawczego na terenie Zakładu w zakresie ograniczenia potencjalnego oddziaływania zapachowego
  oraz rekomendacje w zakresie postępowania na przyszłość.

Spotkanie prowadzić będą mediatorzy sądowi - Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak oraz
dr inż. Łukasz Szałata przy współudziale ekspertów pana dr Piotra Jadczyka oraz
mgra inż. Mateusza Cuske. Przewidywany czas trwania spotkania to 90 minut.

W związku z sygnałami otrzymywanymi od mieszkańców MPO postanowiło przesunąć spotkanie mediacyjne na godzinę 18:00. Zmianie uległa również lokalizacja.

Mediacje środowiskowe, o których mowa w zaproszeniu na spotkanie mediacyjne nie są elementem konsultacji społecznych związanych z wydaniem decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowane dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie. Stanowią one jedynie próbę rozwiązania szerokiego konfliktu społecznego, poprzez informację nt. programu wdrażania planu naprawczego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. oraz nawiązanie bezpośredniego dialogu ze społecznością lokalną. Przewidujemy organizację cyklicznych spotkań ze specjalistami w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz mediacji środowiskowych.

Kluczowym celem mediacji środowiskowych jest rozpoczęcie alternatywnego procesu mającego na celu stopniowe doprowadzenie do ograniczenia, a docelowo rozwiązania sporu społeczno-środowiskowego i doprowadzenia do ograniczenia potencjalnego odziaływania na środowisko, poprzez skuteczne wdrożenie dostępnych rozwiązań technologicznych, zgodnie z harmonogramem inwestycji MPO dla Zakładu na Radiowie. Przedmiotowe mediacje mają charakter dobrowolnego udziału zainteresowanych Stron, aby docelowo osiągnąć porozumienie w celu stopniowego ograniczenia sporu środowiskowego, korzystając z pomocy doświadczonych mediatorów.

Należy podkreślić, iż eko-mediacje, określane również mediacjami środowiskowymi lub ekologicznymi są narzędziem, które w ostatnich latach nabiera na znaczeniu. Mają one na celu wypracowanie akceptowalnego przez zainteresowane strony rozwiązania prośrodowiskowego z poszanowaniem zasady trwałego zrównoważonego rozwoju. Koncentrują się na rozwiązywaniu konfliktów ekologicznych wyodrębnionych z konfliktów społecznych ze względu na przedmiot sprzeczności pomiędzy interesariuszami, którym jest środowisko naturalne w szerokim znaczeniu.

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż proces mediacji środowiskowych jako narzędzie rozwiązywania sporu społeczno-środowiskowego nie wynika z obowiązku i nie ma podstawy prawnej, nie ma także bezpośredniego wpływu na postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego. Udział w procesie jest dobrowolny.

Mieszkańcy dzielnicy Bielany oraz Zainteresowane Strony

w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska"”

ZAPROSZENIE NA MEDIACJE ŚRODOWISKOWE

Szkoła Podstawowa im. Z. Sokołowskiego, ul. Arkuszowa 202 w Warszawie

26 stycznia 2016 r. , godz. 17:00

W związku z realizacją procesu mediacji środowiskowych pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. oraz Zainteresowanymi Stronami przy wsparciu Stowarzyszenia Eko-Biegły skupiającego ekspertów z zakresu ochrony środowiska i mediacji środowiskowych, zapraszamy Zainteresowane Strony w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska” na spotkanie mediacyjne w zakresie potencjalnego oddziaływania środowiskowego instalacji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 połączonego z mediacjami środowiskowymi ze społecznością lokalną.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 stycznia br. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Z. Sokołowskiego, przy ul. Arkuszowej 202 w Warszawie.

W ramach spotkania mediacyjnego zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

 1. Psychologia pozytywna w zarządzaniu środowiskiem
 2. Istota i rola mediacji środowiskowych
 3. Potencjalne oddziaływanie zapachowe procesów przebiegających w podmiotach komunalnych, w tym w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-ach)
 4. Istota realizacji badań mikrobiologicznych oraz omówienia wyników badań przy wybranych zakładach komunalnych.
 5. Omówienie stopnia wdrażania programu naprawczego na terenie Zakładu w zakresie ograniczenia potencjalnego oddziaływania zapachowego oraz rekomendacje w zakresie postępowania na przyszłość.

Spotkanie prowadzić będą mediatorzy sądowi - Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak oraz dr inż. Łukasz Szałata przy współudziale ekspertów pana dr Piotra Jadczyka oraz mgra inż. Mateusza Cuske.

Przewidywany czas trwania spotkania to 90 minut.

W związku z art. 137 ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. jako zarządzający składowiskiem odpadów tworzy fundusz rekultywacyjny. Realizując tym samym zapisy ustawy o odpadach Spółka informuje, że udział w cenie za przyjęcie
1 tony odpadów do unieszkodliwiania na składowisku odpadów Radiowo środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 6% na dzień 02.01.2016r.

MPO uprzejmie informuje:

Odbiór odpadów komunalnych przypadający zgodnie z harmonogramem w Nowy Rok (piątek 1 stycznia 2016 r.) odbędzie się w sobotę 2 stycznia 2016 r.;

Odbiór odpadów komunalnych przypadający w Święto Trzech Króli (6 stycznia 2016 r.) odbywał się będzie:

- W dzielnicy Śródmieście w dniach 5 i 7 stycznia 2016 r.

- W pozostałych dzielnicach (Targówek, Białołęka, Żoliborz, Bielany, Wola, Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy) zgodnie z harmonogramem (6 stycznia 2016 r.)

 

MPO uprzejmie informuje, że odbiór odpadów komunalnych przypadający zgodnie z harmonogramem w okresie Świąt Bożego Narodzenia (piątek 25 grudnia i sobota 26 grudnia) odbywał się będzie:

- w zabudowie jednorodzinnej - odpady zmieszane, segregowane suche, szklane - w niedzielę 27 grudnia; odpady wielkogabarytowe - w poniedziałek 28 grudnia;

- w zabudowie wielorodzinnej (bloki) i niezamieszkałej (hotele, restauracje, sklepy, instytucje, itp.) - odpady zmieszane, segregowane suche, szklane - w niedzielę 27 grudnia i w poniedziałek 28 grudnia.

MPO uprzejmie informuje, że odbiór odpadów przypadający w święto 11.11.2015 r. (środa) odbywał się będzie:
- w dzielnicach Targówek – Białołęka – Ochota – Włochy – Ursus zgodnie z harmonogramem w dniu 11.11.2015 r.
- w dzielnicach Bemowo – Wola – Bielany – Żoliborz w dniu 14. 11.2015 r.
- w dzielnicy Śródmieście w dniu 10.11.2015 r. oraz 12 i 13.11.2015 r.

MPO uprzejmie informuje, że:

 •  Od 1 września 2015 r. MPO zwiększa częstotliwości odbioru odpadów zielonych. Z zabudowy jednorodzinnej odpady zielone będą odbierane co 2 tygodnie, a z zabudowy wielolokalowej (osiedla, spółdzielnie, wspólnoty) – raz  na tydzień lub na zgłoszenie. Według nowych zasad odpady zielone będą odbierane do 30 listopada 2015 r. oraz od 1 kwietnia 2016r.
 •  MPO odbiera odpady komunalne w godzinach: 6.00 - 22.00.
 •  MPO odbiera od mieszkańców każdą ilość (bez ograniczeń) odpadów komunalnych.
 •  Gdy z nadzwyczajnych przyczyn losowych (leżących wyłącznie po stronie MPO) odpady nie zostaną odebrane w dniu określonym w harmonogramie, odbiór nastąpi następnego dnia.
 • MPO uprzejmie prosi, aby odpady zielone przeznaczone do obioru oraz odpady komunalne gromadzone poza pojemnikiem były pozostawiane w workach o pojemności nie większej niż 120 litrów.


Szanowni Państwo,
Przypominamy, że odpady zielone gromadzone w workach powinny być składowane w wyznaczonych miejscach umożliwiających dojazd samochodów MPO. Brak możliwości dojazdu bardzo utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia odbiór odpadów z tak usytuowanego miejsca.
Ponadto przypominamy, że odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów tzn. ścięta trawa, kwiaty i liście, rozdrobnione lub pocięte gałęzie, itp.

W wyniku pojawiających się doniesień o szczurach na Bielanach i pladze ich występowania, rzekomo spowodowanej funkcjonowaniem zakładu MPO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dnia 28 października przeprowadził kontrolę instalacji, podczas której nie stwierdzono śladów obecności gryzoni na obiekcie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., jako odpowiedzialny podmiot, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeprowadza cykliczne akcje deratyzacyjne na swoim terenie. Deratyzacja wykonywana jest przez specjalistyczną firmę. Najbliższa, planowa deratyzacja na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”, odbędzie się w bieżącym miesiącu, czyli w listopadzie 2015 r.