11 kwietnia 2017 roku MPO otrzymało ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczące modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej. Wniosek wraz z projektem budowlanym został złożony w połowie grudnia 2016 roku w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego UM Warszawy. W dniu 12.01.2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Następnie po uzgodnieniach z właściwymi organami w dniu 22.03.2017 r. Spółka uzyskała pozwolenie na budowę. Z dniem 11.04.2017 roku decyzja stała się ostateczna.

Spalarnia02c

Życzenia Wielkanocne 2017 MPO

Wielkanocne Spotkanie Dzieci i Młodzieży Targówka odbyło się w tym roku już po raz jedenasty. Honorowymi gośćmi wydarzenia byli najmłodsi mieszkańcy dzielnicy i wszystkie atrakcje przygotowano z myślą o nich. Tym razem paczki ze słodyczami otrzymało prawie 500 dzieci z terenu całej Dzielnicy. Jednym ze sponsorów było Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

10 kwietnia sala kinowa przy ul. Wysockiego 11 pełna była uśmiechniętych dzieci, których przywitali organizatorzy: Radni i Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” oraz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”.

Organizatorzy przygotowali dla dzieci wiele atrakcji. Głównym wydarzeniem był spektakl lalkowy pt. „Opowieści Waganów”, czyli dwie niesamowite historie. Jedna to bajka o dziecku szczęścia, druga zaś opowiada o córce młynarza. Zgodnie z wieloletnią tradycją nie mogło zabraknąć elementów cyrkowych. Dzieci obejrzały trzy repryzy teatralno - cyrkowe o charakterze komediowym w wykonaniu Clowna Ferdynanda Wspaniałego. Ogromną radość sprawiły najmłodszym balony, które za sprawą m.in. szczudlarza Anioła uzyskiwały najróżniejsze kształty zwierzątek. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami i upominkami od sponsorów. W akcję czynnie włączyli się wolontariusze, którzy dbali o bezpieczeństwo na sali i pomagali w organizacji całego przedsięwzięcia.

Wspomniane paczki z dużym zaangażowaniem i nieskrywaną radością przygotowywali radni, przedstawiciele spółdzielni i wolontariusze. Dodatkowo z życzeniami świątecznymi i słodyczami odwiedzono także dzieci i młodzież z dwóch Filii Domu Dziecka w naszej dzielnicy. Po raz pierwszy przekazano również paczki dla Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, która mieści się przy ul. Agatowej 10.

Inicjatywa podjęta spontanicznie 11 lat temu, z roku na rok fantastycznie się rozwija i integruje przy tym różne środowiska z dzielnicy. Impreza ta od 2007 roku jest coroczną akcją charytatywną, przygotowywaną z myślą o najbardziej potrzebujących dzieciach z Targówka. W pierwszym roku jej organizacji spodobała się najmłodszym i natychmiast radość dzieci stała się dla organizatorów zobowiązaniem na kolejne lata. Akcja oparta jest na przychylności i bezinteresownym zaangażowaniu wielu osób, instytucji i firm. Impreza bawi, uczy i integruje dzieci. Najważniejsze, że atrakcje i upominki znowu mogły dać dzieciom dużo radości i wywołać uśmiech na ich twarzy.

Wielkanoc

Szanowni Państwo,

W celu zoptymalizowania procesu odbioru odpadów gabarytowych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. (dalej „MPO”) wprowadza z dniem 1.04.2017 r. odbiór tych odpadów na zgłoszenie z zabudowy jednorodzinnej. Zgłoszone odpady gabarytowe będą odbierane w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia (termin odbioru odpadów ustalany będzie w momencie zgłoszenia - jeśli zgłoszenie telefoniczne, bądź w tym samym dniu jeśli zgłoszenie mailowe).

Odpady gabarytowe do odbioru należy zgłaszać na nr infolinii MPO tel. 800 413 323 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych)  bądź mailowo (poprzez formularz kontaktowy na stronie MPO (http://www.mpo.com.pl/, zakładka „Napisz do nas”).

Jednocześnie MPO przypomina, iż odpady gabarytowe to m.in.:
•    meble (np. stoły, szafki, kanapy);
•    sprzęty domowe (np. dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów).

Ponadto MPO informuje, że:
•    odbiór elektroodpadów (m.in. telewizory, radia, lodówki, zmywarki, pralki, itd.) należy zgłaszać pod nr tel. (22) 2233300  (www.elektrośmieci.pl) – odbiór tych odpadów jest bezpłatny;
•    odpady takie jak: opakowania (z tekstyliów, po olejach/detergentach/środkach ochrony roślin), pojemniki po areozolach, zużyte/przeterminowane gaśnice samochodowe, wszelkiego rodzaju opony, odpady poremontowe (beton, gruz, ceramika, glazura itp.), szkło (okienne, drzwiowe), lustra, tekstylia (koce, zasłony, obrusy, itp.), rozpuszczalniki, kwasy, substanceje żrące, odczynniki fotograficzne, oleje, farby/opakowania po farbach, kleje/opakowania po klejach, tusze/tonery, drewno zawierające substancje niebezpieczne, doniczki, wiadra, miski, meble ogrodowe, lampy fluorescencyjne/ świetlówki, termometry rtęciowe, urządzania chłodnicze/klimatyzacyjne, elektroodpady, akumulatory, przeterminowane leki oraz inne odpady (poza odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny) powinny być dostarczane do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych („PSZOK”). Szczegółową informację  nt. PSZOK znajdziecie Państwo na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.

Z poważaniem,
Dyrektor Działu Relacji z Klientami
Piotr Kuźniewski

W związku z licznymi przypadkami działań dezinformacyjnych, podejmowanymi m.in. przez Stowarzyszenie Czyste Radiowo, w wyniku których opinii publicznej przekazywane są informacje nieprawdziwe, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie informuje o następujących faktach, dotyczących funkcjonowania Spółki:

 1. MPO działało, działa i będzie działało w zgodzie z przepisami prawa, respektując tym samym decyzje organów administracji publicznej i orzeczeń sądów. Jednocześnie w obronie swoich interesów w każdej spornej sytuacji, MPO będzie korzystało z przysługującego mu prawa do skontrolowania wydanych decyzji, przez organy II instancji oraz przez sądy administracyjne.
 2. Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2016 roku oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2017 roku, wstrzymały wykonanie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zamknięciu instalacji w Radiowie. Do czasu merytorycznego rozpatrzenia sprawy przez sąd, instalacja MBP w Radiowie będzie działała zgodnie z prawem na dotychczasowych zasadach.
 3. W regionie centralnym gospodarki odpadami zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 209/16 i 210/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. wyznaczono wyłącznie jedną instalację regionalną tzw. RIPOK i jest to spalarnia MPO przy ul. Zabranieckiej w Warszawie. Pozostałe instalacje mają status instalacji zastępczych z powodu braku ostatecznych decyzji zezwalających na przetwarzanie odpadów. Instalacja w Radiowie działa dokładnie na takich samych zasadach, jak wszystkie tego typu instalacje w regionie. Ostatecznego pozwolenia zintegrowanego nie posiada na dzień dzisiejszy, żadna z instalacji w regionie centralnym.
 4. Priorytetem dla MPO jest zminimalizowanie uciążliwości odorowej do czasu zamknięcia instalacji MBP w Radiowie, co nastąpi po ukończeniu modernizacji i rozbudowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów na Targówku. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami MPO przestało przyjmować odpady do składowania w Radiowie z dniem 31 grudnia 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. na składowisko trafiają wyłącznie odpady ziemi i gruzu oraz środek poprawiający właściwości gleby celem zakończenia procesu rekultywacji.
 5. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania w Radiowie nie zagraża środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi, co wielokrotnie potwierdziły organy administracji publicznej oraz niezależni eksperci naukowi m.in. Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, organy inspekcji sanitarnej oraz pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej i SGGW w Warszawie.
 6. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o. o. działa od 90 lat i obsługuje ok. 58% rynku warszawskiego. Spółka obsługuje dziś milion Warszawiaków, odbierając odpady z 46 000 punktów. Przedsiębiorstwo posiada 4 bazy transportowe i dysponuje flotą blisko 150 pojazdów dedykowanych odbiorowi odpadów, wyposażonych m. in. w systemy ważenia dynamicznego, lokalizacji i RFID, z tego blisko 100 pojazdów bezpylnych (w tym 33 napędzanych CNG) i 38 samochodów kontenerowych.

plakat 751x1030

Czy śmieci można wykorzystać do produkcji instrumentów? Czy przedmioty, jak szklane i plastikowe butelki, kartony, torebki foliowe, rury pcv, gruz, kamienie, i inne przedmioty, a także plastikowe pojemniki na śmieci, blaszane kubły i śmieciarki mogą być inspiracją do tworzenia sztuki, tworzenia muzyki? Okazuje się, że tak. Nie tylko brzmią oryginalnie; są również wyrazem kreatywności, pomysłowości i determinacji pewnej grupy wybitnych artystów i solistów, która zaszczepiona pomysłem kontrabasisty - Sebastiana Wypycha pod jego kierownictwem artystycznym postanowiła zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania odpadów do budowy instrumentów i kreowania piękna ze śmieci, tworząc TRASH ORCHESTRA - MUZYKA ŚMIECI.

Ideą projektu jest więc tworzenie i odkrywanie nowych artystycznych przestrzeni, ale także i przede wszystkim edukacja młodego pokolenia w temacie ekologii i budowania mądrej świadomości dotyczącej ilości produkowanych odpadów przez ludzi. Badania i statystyki mówią o średnio 400 kg śmieci produkowanych rocznie przez każdego człowieka. Brak świadomie podejmowanych wyborów o segregacji, recyclingu, a także ograniczeniu w wytwarzaniu śmieci w konsekwencji doprowadzić może do ekologicznej katastrofy.

TRASH ORCHESTRA - MUZYKA ŚMIECI, to projekt artystyczny, muzyczny performance zbudowany na najwybitniejszych artystach z rożnych nurtów muzycznych, których połączy wspólna idea. Muzycy zagrają koncert autorskich kompozycji na wcześniej wspomnianych śmieciach z akompaniamentem mechanicznych dźwięków śmieciarek, tworzących muzyczne akordy z pracujących silników oraz na instrumentach konwencjonalnych. Rytmy zostaną zagrane na blaszanych śmietnikach, plastikowych kontenerach, kamieniach i drutach. Melodie i tło zaś na folii, aluminium, szklanych i plastikowych butelkach, rurach pcv oraz specjalnie przygotowanych instrumentach smyczkowych i dętych zbudowanych z kartonów , rur i beczek. W orkiestrze pojawią się także instrumenty konwencjonalne, jak: skrzypce, kontrabas, saksofony, akordeon, kora, małe instrumenty. W projekcie weźmie także aktywny udział grupa dzieci grająca na śmieciach, jako dowód na budowanie nowego pokolenia świadomych ludzi, gości i użytkowników planety ZIEMIA.

EkoBohater odwiedzi szkoły i przedszkola. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania rozpoczyna program ekologicznych zajęć edukacyjnych „Jak zostać ekobohaterem?” dedykowany placówkom na terenie Targówka, Pragi-Południe i Rembertowa.

Podczas spotkań z EkoBohaterem uczniowie dowiedzą się jak prawidłowo postępować z odpadami. Nie zabraknie kreatywnych warsztatów i nauki poprzez zabawę. – Nie ma efektywnego systemu gospodarki odpadami bez świadomych i odpowiedzialnych mieszkańców. Stąd potrzeba działań edukacyjnych. Nasi animatorzy wspólnie z dziećmi, będą skakać po dużej planszy do gry a w drodze do mety segregować śmieci, poznawać korzyści płynące z recyklingu czy wykorzystania odpadów do produkcji energii. Ekologicznym zmaganiom kibicować będzie maskotka EkoBohatera. Lekcje w danej placówce poprzedzi natomiast konkurs plastyczny – mówi Piotr Karczewski, dyrektor projektu w MPO.

Zajęcia są elementem działań informacyjno-edukacyjnych towarzyszących projektowi modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Lekcje rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja 2017 roku. Obecnie trwa proces rekrutacji. Szkoły podstawowe i przedszkola zlokalizowane na terenie Targówka, Pragi-Południe i Rembertowa mogą zgłaszać chęć udziału w zajęciach za pomocą formularza otrzymanego drogą mailową lub dostępnego na stronie internetowej www.eko-impuls.pl.

Ekobohater MPO

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2022. Sejmik Województwa zaskarżył decyzję Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Decyzja Wojewody nie przerwała prac nad realizacją projektu modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Może jednak wpłynąć na kształt finansowania inwestycji.

Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 1,1 mld zł. Europejski Bank Inwestycyjny ujął projekt w planie Junckera z kwotą finansowania wynoszącą ponad 560 mln zł. Kolejne środki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (inwestor) chce pozyskać z funduszy unijnych. – Unieważnienie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami może utrudnić uzyskanie dotacji – mówi Piotr Karczewski z MPO. – Prace przy projekcie trwają. Możemy otrzymać unijne wsparcie w późniejszym terminie. Możliwe jest także uzyskanie finansowania pomostowego z sektora bankowego lub innych środków publicznych – wyjaśnia Karczewski.

 

Spalarnia01c

Trwa cykl spotkań informacyjnych dotyczących projektu rozbudowy i modernizacji warszawskiego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania rozmawia na temat kształtu inwestycji i funkcjonowania instalacji przy ul. Zabranieckiej.

Przedstawiciele inwestora spotkali się już m.in. z członkami Rady Osiedla Zacisze i Rady Osiedla Targówek Fabryczny. W planach są kolejne spotkania na terenie dzielnic Targówek, Praga-Południe, Rembertów. – Harmonogram zakłada organizację na początku cyklu debat z określonymi grupami, w tym Radami Osiedli, Radami Dzielnic, samorządowcami, przedstawicielami organizacji społecznych czy placówek oświatowych. Następnie odbędą się spotkania dla mieszkańców w formule otwartej – mówi Piotr Karczewski z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

Spotkania są okazją do poznania założeń inwestycji, zasad funkcjonowania zmodernizowanej instalacji do odzysku surowców i energii z odpadów oraz znaczenia projektu dla miasta i mieszkańców. Uczestnicy uzyskają również informacje na temat rozwiązań technologicznych oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem (monitorowanie obiektu, poziom emisji).

Spotkania są jednym elementów działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych pod hasłem „EKOIMPULS DLA WARSZAWY”. Miejska spółka uruchomiła portal dedykowany projektowi (www.eko-impuls.pl), prowadzi także stałe konsultacje w ramach Rady Społecznej skupiającej m.in. samorządowców z poszczególnych dzielnic, przedstawicieli Rad Osiedli zlokalizowanych w pobliżu inwestycji oraz członków organizacji społecznych.  Niebawem w szkołach rozpoczną się specjalne „ekolekcje” poświęcone odpadom. Informacje na temat inwestycji będzie można uzyskać także na specjalnym stoisku, obecnym podczas  wybranych imprez plenerowych.


Współpraca stron Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. ze Stowarzyszeniem Eko-Biegły z siedzibą we Wrocławiu odbywała się na podstawie umów i zakładała przeprowadzenie przez Stowarzyszenie szeregu czynności, obejmujących:

 1. przegląd aktualnego stanu prowadzonego procesu pod kątem ograniczenia uciążliwości instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”, wraz z określeniem jego parametrów oraz realizację wejściowych badań chromatograficznych (pomiarów wybranych odorantów) oraz mikrobiologicznych na 5 wybranych bioreaktorach, a także aplikację wybranych preparatów antyodorowych w różnych optymalnych, sprawdzalnych dawkach w wytypowanych bioreaktorach i wykonanie badań w trakcie przebiegu procesu,
 2. szczegółową interpretację otrzymanych wyników oraz sporządzenie instrukcji wewnętrznej kontroli procesów na podstawie przeprowadzonych analiz laboratoryjnych i wiedzy eksperckiej,
 3. analizę wyników badań odorometrycznych i mikrobiologicznych, przedstawionych w raporcie pt. „Ocena oddziaływania zapachowego instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i składowiska odpadów w Radiowie”,
 4. przygotowanie koncepcji wykonania badań sprawdzających,
 5. przeprowadzenie mediacji z grupami społecznymi zaangażowanymi w funkcjonowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” wsparte rozeznaniem socjologicznym tych grup.

Za wykonanie wszystkich czynności Stowarzyszenie otrzymało wynagrodzenie w łącznej kwocie 139.760,00 zł ( słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) netto, które należało powiększyć o podatek od towarów i usług – niestanowiący ze swej strony istoty wynagrodzenia zatrzymanego przez Stowarzyszenie; z podatkiem VAT wynagrodzenie wynosiło 171.904,80 zł. Stowarzyszenie wywiązało się z zaciągniętych zobowiązań w sposób należyty i profesjonalny, według najlepszej wiedzy i doświadczenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zadaniem Stowarzyszenia było eksperckie wsparcie MPO w działaniach zmierzających do ograniczenia odorowości. Stowarzyszenie nie było natomiast odpowiedzialne za samo prowadzenie procesu ograniczenia uciążliwości instalacji przetwarzania i jego efekty, zwłaszcza że realizacja przygotowanych koncepcji, w szczególności w zakresie wdrażania instrukcji wewnętrznej kontroli procesów (tzw. dzienniczki) oraz prowadzenie całego przedsięwzięcia, a także mediacji z grupami społecznymi, determinowane było w dużej mierze czynnikami od Stowarzyszenia niezależnymi, w tym także poziomem zaangażowania i współpracy ze strony mieszkańców obszarów dotkniętych oddziaływaniem instalacji.

Z tych względów jakiekolwiek zarzuty pod adresem Stowarzyszenia, są zupełnie bezpodstawne i nie uwzględniają rzeczywistej roli Stowarzyszenia w omawianym przedsięwzięciu. Z uwagi na przedmiot zakontraktowanych usług, zapłata za te usługi uzależniona była od ich prawidłowego wykonania przez Stowarzyszenie w sposób należyty i zgodny z wymogami wiedzy i prawa – co też nastąpiło – nie zaś od tego, czy efekt prac Stowarzyszenia wpłynie korzystnie na wizerunek MPO czy też nie; Stowarzyszenie nie świadczyło na rzecz MPO usług z zakresu public relations – jedynie zaś przedmiotem wzajemnej współpracy było poszukiwanie możliwości rozwiązania uciążliwości powstałych na tle funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”.